Úvod > Různé > RKČR a jeho... > Body k projednání...
Dnes je 13. duben 2024, psí svátek má: Romy, Astor, Dio Mapa webu Poslední změny

Body k projednání na V?S, body k zamyšlení..

Prosím o zveřejnění na Tvé Webové stránce ohledně bodů k vysvětlení a objasnění ze strany vedení RKČR. Sočasně zasílám návrh členů na kandidátku do předsednictva. Tyto body byly zaslány současně předsedkyni paní Boženě Dubské a místopředsedkyni paní Marii Damaskinosové.

Věc: Body k projednání na členskou schůzi.

Pobočka Morava RKČR žádá o zveřejnění následujících bodů ve zpravodaji a na internetových stránkách klubu, aby mohly být projednány na nadcházející VČS.
U bodů, u nichž je vyžadována odpověï či vysvětlení předsednictva, požaduji, aby tyto byly taktéž zveřejněny v dostatečném předstihu, aby bylo možno tyto body taktéž projednat členskou základnou na VČS.
1. ®ádáme o jasné a přímé sdělení všech důvodů, vedoucích k přesunutí VČS (předsednictvem nazváno jako organizační důvody) do Říčan u Prahy navzdory skutečnosti, že podle letité tradice klubu a rozhodnutí předchozích ČS by tato VČS měla být konána v Brně.
®ádáme o vysvětlení, kdy a jak se o této záležitosti v předsednictvu hlasovalo a ve kterém zápise z jednání výboru je tato skutečnost uvedena a kdy a kde je / byl tento zveřejněn. Vzhledem ke skutečnosti, že tato VČS je i schůzí volební, žádáme o předložení důkazů, že se nejedná o účelovou manipulaci členské základny se smyslem snížit členům pocházejícím z Moravy možnost se této volební schůze účastnit.

2. Podle zprávy předsedkyně klubu došlo k rapidnímu snížení členské základny RKČR. Dávám proto k VČS návrh na snížení počtu členů předsednictva z nynějších sedmi na pět.

3. Navrhujeme kandidáty do předsednictva RKČR:
a. ) Vítková
b. ) Reizenthaler Jiří
c. ) Čermáková
d. ) Buriánková
e. ) Wludyková
f. ) Moravcová
g. ) Mareček
h.) Peč
ch.) Buchta
i.) Frank Karel

    Na kandidáta do KRK:
            Ing.  Ivo Přikryl

4. Vysvětlit, jakým způsobem a za použití kterých paragrafů organizačního řádu klubu byli doplňováni členové předsednictva po odstoupení tří členů zvolených členskou schůzí? Jaké počty hlasů tito členové obdrželi ve volbách na poslední VČS?
5. Vysvětlit, proč zpravodaj RKČR vychází neustále opožděně a obsahuje zcela neaktuální údaje (např. přihlášky na výstavy, které jsou již po uzávěrce). Zdůvodnit, proč ve zpravodaji přestaly vycházet statisticky zpracované údaje o displazii chovných psů?
6. ®ádáme o vysvětlení případu, kdy v případě feny pí. Aleny Buriánkové posuzované PCH Alicí Wludykovou na svodu dorostu v Nezamyslicích uvažovalo předsednictvo o zrušení jejího svodového kódu, zatímco u člena předsednictva Hynka Procházky, který byl předsedou bonitační komise v Praze, při bonitaci feny ve vlastnictví svém nebo svého syna neshledalo žádné pochybení. Proč nebyl zveřejněn výsledek šetření KRK na internetových stránkách na doporučení komise.
7. Vysvětlit členské základně a zdůvodnit, zda nedošlo k účelové manipulaci v případech, kdy v zápisech z jednání předsednictva chybí podstatné projednávané záležitosti (např. jednání kolem osoby vedoucího akce na bonitaci v Nezamyslicích nebo schvalování rozpočtu). Sdělit kdo konkrétně je za zápisy ze schůze zodpovědný a proč nejsou prováděny pečlivě. Vysvětlit, proč předsedkyně klubu nesjednala nápravu ve věcech těchto zápisů z jednání předsednictva sama a tolerovala takto nekvalitní práci.
8. Podrobně zveřejnit ve zpravodaji - ještě před VČS - kolik a za jakým účelem bylo vyplaceno klubových financí na náhradách a jiných platbách každému členu předsednictva a KRK.
9. Požadujeme, aby každý člen předsednictva zveřejnil ještě před členskou schůzí podrobnou zprávu o své činnosti, aby bylo možné posoudit poměr nákladů na člena vynaložených v relaci na jeho práci pro klub.
10. Pobočka Morava trvá na konání volební členské schůze na Moravě a také na tom, aby toto bylo všem členům včas a řádně oznámeno jak ve zpravodaji, tak na internetových stránkách klubu.
11. ®ádáme předsednictvo, případně pověřeného člena RKČR o vysvětlení, jak je zajištěno, aby majitelé zvířat - u nichž posuzovatel RTG v ČR diagnostikoval vysoký stupeň DKK/DLK - nemohl při odesílání žádosti o posouzení DKK/DLK do jiného státu jednoduše zaměnit snímky svého zvířete za snímky zvířete jiného. Kdo garantuje chovatelům kupujícím si štěně po takto vyhodnoceném jedinci, že nedošlo k manipulaci.
12. Jak je při posouzení jedince v zahraničí klubem zajištěno zveřejnění / oznámení výsledku PK, RKČR v případě výskytu vysokého stupně DKK/DLK. Upozorňuji, že v případě posouzení RTG v ČR odesílá snímky na posouzení přímo rentgenolog a posuzovatel zasílá automaticky jednu kopii výsledku na PK. Pokud je zvíře vyhodnoceno v zahraničí a je mu zjištěn vysoký stupeň DKK/DLK, tuto skutečnost se nikdo v RKČR nedozví, pokud se chovatel rozhodne tuto skutečnost zatajit.
13. Vysvětlit nejasnosti ve zveřejněných počtech přihlášených členů a zdůvodnit, proč poplatky odváděné na ČKS za každého člena neodpovídají tomuto zveřejněnému počtu.
14. Vysvětlit, jak je možné, že někteří členové předsednictva a klubu dlouhodobě chovají na zvířatech, která neodpovídají požadavkům stanoveným chovatelským řádem RKČR (ať již kvůli chrupu, povaze či stupni DKK/DLK) za pomoci jednoduchého triku "jakoby prodám do zahraničí" a pak libovolně dlouho chovám na vypůjčeném zvířeti.

Ve Zlíně dne 13.9.2005
Za pobočku Morava zaslal

František Buchta