Úvod > Různé > RKČR a jeho... > KRK > Zpráva o kontrole...
Dnes je 21. červenec 2024, psí svátek má: Cliff, Lajka, Bonnie Mapa webu Poslední změny

Zpráva o kontrole účetnictví a evidence členské základny RKČR za rok 2007

Zpráva o kontrole účetnictví a evidence členské základny RKČR za rok 2007

Dne 13.10.2007 prováděla KRK RKČR pravidelnou kontrolu vedení účetnictví klubu. Je kontrolován způsob vedení účetnictví, kompletnost a správnost dokladů. Pokladník klubu by měl předložit peněžní deník, případně další dokumenty.
Kontrolováno musí být také vedení evidence členské základny klubu.

První kontrola účetnictví proběhla dne 13.10.1007 , ve vesničce Kočí nedaleko Chrudimi - v bydlišti, toho času pokladníka klubu p.Cacha.
Předsedkyní klubu paní Dubskou bylo předsedovi KRK, Ing.Ivo Přikrylovi přislíbeno předložení kompletního účetnictví klubu.

Kontroly se účastnili:

Ing. Petra Koudelková – nezávislý ekonom přizvaný KRK

KRK: Ing.Ivo Přikryl - předseda KRK

RKČR: Dubská Božena – Předsedkyně

Oldřich Cach - Pokladník


Kontrola vedení pokladny:


Vedení pokladny klubu nebylo možno zkontrolovat. Pokladní kniha nebyla vedena a díky tomuto faktu nebyla pokladna vůbec kontrolovatelná. Kontrola pokladny tedy NEBYLA PROVEDENA.

Byla provedena alespoň kontrola předložených pokladních dokladů s následujícími připomínkami. :

1.Doklady, na jejichž základě byly propláceny náklady klubu nebyly nijak číslovány a nebyly zapisovány do žádné účetní knihy.

2.Na výkazech cestovních výměr chyběly podpisy dvou osob, (pokladníka a funkcionáře kterému bylo vypláceno) a běžně tam byl pouze podpis jeden (funkcionáře, který cestovní náklady vyplácel sám sobě).

3.V pokladně chyběl doklad o vkladu částky 15000,- vybrané z banky do poklady.

4.®ádný pokladní doklad nebyl zaúčtován v počítačovém programu, který má klub pro vedení účetnictví k dispozici.


Kontrola bankovních dokladů


1.Bankovní doklady nebyly opět účtovány ani evidovány v účetním program, ani knize bankovních výpisů.

2.V.č.1 Nebyla doložena platba 490 Kč.

3.V.č.2 Chyběl zaúčtovaný příjem 250 Kč.

4.V.č.3 Není uveden důvod platby 1500 Kč.

5.V.č.5 Nebyl doklad k platbě 1200 Kč – RTG

6.V.č.7 Neznámá platba 18.000.- Kč

7.V.č.8 Platba 5000,- Kč. paní Ludvíkové – nebylo doloženo za co byla platba provedena.

8.V.č.9 Platba 9000 Kč, chyběl seznam členů kterým byla tato platba provedena.

9.V.č.18 Nebyl zaúčtován příjem 19.8 Kč.

10.V.č. 21 Výběr 15.000,- Kč nebyl uveden důvod, chyběl příjmový doklad do pokladny.


Při kontrole evidence členské základny byly zjištěny následující nedostaky:


1.Seznam členů RKČR nebyl aktuální a nedalo se žádným způsobem zjistit, k jakému datu se předložený seznam členů vztahoval.

2.U některých členů (např: 1335, 3028, 2313, 411, 2537, 3006) nebyla v seznamu uvedena žádná adresa, nebo adresa byla neúplná. U některých členů bylo napsáno „Nemá průkazku“.

3.U členů, kteří jsou uvedeni v seznamu jako „rodinní členové“ není možno identifikovat ke kterému členovi RKČR se toto „rodinné“ členství vztahuje.

4.U členů není evidováno kdy, jak, kolik a jakým způsobem tento člen uhradil členský příspěvek. Zde bylo pouze uvedeno „zaplatil“.

5.U členů není uvedeno datum zaplacení členského příspěvku.

6.Seznam obsahoval osoby bez přiřazeného členského čísla.

7.V seznamu byla uvedena stará – původní čísla průkazek, přestože ji bylo provedeno přečíslování všech členů klubu.


KRK nebyl předložen seznam, na jehož základě klub vypočítal a odvedl členské poplatky ČKS.

Ing.Ivo Přikryl při kontrole prováděl soupis nedostatků, který byl následně podepsán všemi zúčastněnými (viz. příloha).
Na závěr kontroly bylo přislíbeno předsedkyní paní Dubskou urychlené odstranění všech nedostatků v účetnictví klubu a KRK byla požádána, aby provedla kontrolu účetnictví klubu znovu.Druhá kontrola účetnictví klubu dne 1.11.20007

Předsedkyně klubu pověřila nově zpracováním účetnictví pana Františka Buchtu, u něhož taktéž následně proběhla dne 1.11.2007 druhá kontrola účetnictví RKČR.

Druhé kontrole byli přítomni:

Ing. Petra Koudelková – Ekonom

KRK: Ing. Ivo Přikryl

RKČR: František Buchta


Pan František Buchta kompletně přepracoval účetnictví klubu a toto předložil ke kontrole. Veškeré dotazy a vysvětlení byla fundovaně podána a je možno říct, že kontrola účetnictví proběhla tentokrát  BEZ PODSTATNÝCH VÝHRAD.

Stav pokladny (12 023.20 Kč) korespondoval s pokladní knihou.

Zjištěny byly pouze následující nedostatky:

1.K platbám za svody / bonitace nebyly přiloženy seznamy zúčastněných platících členů ( katalogy ).
a.) Svod + Bonitace, Nezamyslice ze dne 28.04.2007
b.) Svod + Bonitace, Praha Uhřiněves dne 29.09.2007
c.) Svod Plemeníků, Chrudim dne 13.10.1007

2.Chyběl poštovní výpis ze dne 19.10.2007 na částku 190,- Kč.

3.Chybí smlouva o pronájmu cvičiště, pořádající pobočka HORKÝ DECH ze dne 25.04.2007 na částku 2.243,- Kč.

4.Daně za svody a bonitace byly naposledy odvedeny v Dubnu 2007, od té doby odváděny nebyly. Zákon ukládá povinnost tyto daně odvést nejpozději do 30 dnů od pořádání akce.


Kontrola evidence členské základny
Bohužel ani při druhé kontrole nebylo možno zkontrolovat evidenci členské základny, neboť tato NEBYLA PŘEDLO®ENA.

Přesný počet členů RKČR byl tedy v době kontroly nezjistitelný. Nebylo tedy možno ani zkontrolovat zda byly správně zjištěny a zaúčtovány členské příspěvky členů.

Nebyl opět předložen seznam členů, na jehož základě RKČR vypočítal a odvedl členské poplatky do ČKS.


Závěr


Účetnictví RKČR, po té co bylo předáno p.Buchtovi ke zpracování, bylo ke dni 1.11.20007 – až na výše uvedené nedostatky – vedeno dobře a přehledně.
KRK doporučuje pořizovat Xeroxove kopie dokladů originálně vytištěných na teplocitlivém papíře, neboť tyto časem blednou.
Znovu je třeba upozornit na nemožnost důkladné kontroly stavu evidence členské základny, neboť tyto seznamy nebyly ke kontrole předloženy. Následně byl předsedovi KRK emailem zaslán „aktuální“ seznam členů. Jeho kontrolu „aktuálnosti“ a „úplnosti“ již KRK neprováděla.


Brno
13.12.2007
Ing.Ivo Přikryl

Komentáře

Nastavení kvality: Vše | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Celkem 1 příspěvek , poslední příspěvek zaslán 14 .1. 2008 21:28:20
Příspěvek
Jméno
Datum
amy
14 .1. 2008 21:28:20