Žádost vznešená vůči ÚPCH

Podrobnosti z členské schůze jsou zde.

Žádáme předsednictvo RKČR, aby neprodleně prošetřilo  a zveřejnilo, proč ÚPCH nevykonává činnosti stanovené mu normativy RKČR a to nejméně po dobu posledních  tři let

Žádáme vysvětlení, proč ÚPCH nezpracovává, nevyhodnocuje a neinformuje (případně informuje nepravdivě, viz. poslední zpráva z roku 1998) o stavu chovu RTW, počtech krytí, chovných psech a fenách, vyskytujících se vadách, vyhodnocených DKK a navrhovaných opatřeních, i když se jednoznačně jedná o jeho základní povinnosti vůči členské základně.

Žádáme aby byly neprodleně učiněny všechny kroky nutné k nápravě současného stavu, zaviněného liknavým přístupem  ÚPCH (potažmo předsednictva, který tento stav toleruje) a to tak, aby byla opět  zajištěna plná akceschopnost funkce ÚPCH, nejméně tak jako je to v jiných chovatelských klubech.

Žádáme jasné, pravidelné a souhrnné  zveřejnění aktuálního  stavu plemene RTW, seznam registrovaných chovných jedinců, jejich spojení, vrhů, výsledků chovatelských akcí, jejich  vyhodnocení a z toho vyplývajících doporučení pro chov RTW.

Žádáme, aby bylo neprodleně obnoveno zpracovávání, vyhodnocování a archivace kontrol vrhů, které v současné době nejsou vyhodnocovány vůbec  (a to i přesto, že za ně chovatelé platí), a zůstávají  mnohdy v naprosto nečitelné formě po léta ležet u PCH, kteří (např. Jihočeský kraj) je již nejsou schopni vyhledat.

Žádáme o urychlené vyřešení případu 400- 600 zvířat s PP, která nejsou  v současné době vůbec registrovány plemennou  knihou, o čemž byl ÚPCH informován již v dubnu  tohoto roku.

Žádáme aby ÚPCH předal IHNED ke zpracování a archivaci veškeré dokumenty které jsou v jeho držení, a které mají nepostradatelný význam pro dokumentaci či řízení chovu RTW a u kterých v případě jejich zničení hrozí akutní nebezpečí jejich trvalé ztráty.

Chcete-li podpořit či doplnit výše uvedené, můžete mě kontaktovat emailem, v opačném případě nás prosím omluvte..


Zpracoval: Ivo Přikryl
(4.12.2000)