Úvod > Chov > Ostatní > Normativy > Bonitační řád...
Dnes je 19. duben 2024, psí svátek má: Peggy, Daisy, Ersi Mapa webu Poslední změny

Bonitační řád RKČR

Bonitační řád

Bonitace je odborná chovatelská činnost, která slouží k získání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech předvedených psů, jejich nedostatcích a vadách ve srovnání se standardem plemene. Údaje získané na bonitaci se zaznamenávají ve formě kódu do průkazu původu a jsou součástí údajů o psu nebo feně. Zakódované posudky hodnocení jedinců umožňují statistické vyhodnocení, které slouží jako podklad pro další řízení chovu a provádí je hlavní poradce chovu. Změny nebo doplňky platných bonitačních kódů podléhají schválení členské schůze.

Článek 1 - Všeobecná ustanovení

1. Účast na bonitaci je jednou ze základních podmínek pro zařazení jedince do chovu. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky chovatelského řádu a věk nejméně 18 měsíců.

2. Bonitace se provádí zpravidla jednou za život zvířete. Ve výjimečných případech může předsednictvo RKČR nařídit nebo povolit, na základě návrhu poradce chovu nebo písemné žádosti majitele postiženého zvířete, přebonitaci jedince.

Výsledek přebonitace, zadaný kód a rozhodnutí o chovnosti jedince je neodvolatelně platné.

3. Přebonitace je možná pouze výjimečně, v případě kdy se bonitační kód zvířete v zásadních kritériích odlišuje od skutečnosti.

a) Z důvodů povahy – jedinec vyřazený z bonitace z důvodů povahy složil alespoň jednu všestrannou zkoušku z výkonu, po této vyřazující bonitaci. U kódu nevyřazujícího z chovu, majitel požádá revizi kódu povahy.

b) Z důvodů exteriérových – jedinec se změnil zásadně v exteriérovém ukazateli.

c) Přebonitace musí být absolvována v celém rozsahu bonitace, a to nejdřív po uplynutí 5ti měsíců od původní bonitace. Složení bonitační komise u přebonitace musí být celé jiné, než u původní bonitace.

d) Ve sporných případech vylučujících exteriérových vad, může předsednictvo RKČR nechat vypracovat posudek nezávislého specialisty a dle jeho vyjádření upravit závěrečné rozhodnutí bonitační komise.

4. Bonitační komise může ze závažných důvodů svoje rozhodnutí o způsobilosti k chovu odložit na další bonitaci. Rozhodnutí o odložení bonitace vyznačí s datem a místem konání zápisem "nezařazen" do průkazu původu a potvrdí svými podpisy. V tomto případě se poplatek za bonitaci nevrací. Bonitační komise je povinna majiteli předat písemné odůvodnění odložení bonitace ( viz čl. 7.5., písm. d ).

5. U importovaných jedinců a jedinců zapůjčených do ČR za účelem krytí je povinností majitele psa nebo osoby která si jedince zapůjčila, předvést tohoto k posouzení na bonitaci v ČR, i když tento jedinec absolvoval bonitaci v zemi, odkud byl dovezen.

6. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. U jedinců podezřelých z nakažlivých chorob je přístup a posouzení na bonitaci zakázán. Háravé feny musí být organizátorům ohlášeny a jsou posuzovány na závěr akce.

7. Okamžité odstoupení z bonitace v jejím průběhu je možné pouze při náhlé zdravotní indispozici psa nebo psovoda.


Článek 2 - Zásady pořádání bonitací

1. Pořadatelem bonitace je RKČR. Bonitace jsou pořádány v souladu s plánem akcí RKČR a jejich termíny jsou předem zveřejněny ve Zpravodaji RKČR případně jiných kynologických zpravodajích.

2. Místo a datum konání bonitace navrhuje předsednictvo RKČR po dohodě s organizátory akce. Data a místa konání bonitací jsou součástí ročního plánu činnosti RKČR.

3. Pořadatel zajišťuje ve spolupráci s příslušným poradcem chovu všechny organizační náležitosti a finanční zajištění akce.


Článek 3 - Práva pořadatele


1. Zařadit bonitaci do plánu akcí.

2. Společně s příslušným PCH prověřit přihlášky účastníků bonitace a ve zdůvodněných případech přihlášku odmítnout.

3. Ve zdůvodněných případech odvolat konání akce a tuto skutečnost zveřejnit.

4. Po dohodě s předsednictvem RKČR stanovit vedoucího akce a pomocníky.


Článek 4 - Povinnosti pořadatele


1. Zajistit včasné naplánování akce současně s udáním data a místa konání a jméno a adresu funkcionáře, který za akci zodpovídá.

2. Schválený termín zveřejnit nejméně dva měsíce předem s podrobnými údaji o akci, termínem uzávěrky přihlášek apod.

3. Nejméně 4 týdny před termínem akce zajistit bonitační komisi.

4. Zajistit průběh bonitace podle pokynů delegovaných funkcionářů a ve smyslu ustanovení tohoto řádu, pokud jde o technické a materiální zabezpečení.

5. Uhradit delegovaným funkcionářům, členům komise a figurantům cestovné a odměny za posuzování.

6. Ihned po obdržení delegace bonitační komise doporučeným dopisem vyrozumět delegované funkcionáře o bližších podrobnostech akce.


Článek 5 - Práva majitele psa

1. Přihlásit se na bonitaci a zúčastnit se jí po celou dobu konání.

2. Od pořadatele obdržet pokyny a informace potřebné k účasti na bonitaci.

3. Na závěr akce žádat zdůvodnění zadaných bonitačních kódů.

4. Obdržet kopii bonitační karty se všemi záznamy.

5. Prostřednictvím vedoucího akce vznášet stížnosti na počínání delegovaných funkcionářů, majitelů psů nebo diváků předsednictvu RKČR.

6. Zaslat průkaz původu na Plemennou knihu pro zařazení psa do chovu - přeregistraci.

7. V případě, že byla bonitace jedince ze závažných důvodů odložena a došlo k propadnutí bonitačního poplatku, obdržet písemné zdůvodnění odložení.


Článek 6 - Povinnosti majitele psa

1. Ve stanoveném termínu zaslat řádně vyplněnou přihlášku na adresu pořadatele.

2. Předložit potřebnou dokumentaci k prokázání podmínek pro bonitaci, jmenovitě členský průkaz RKČR, platný průkaz původu, veterinární osvědčení a očkovací průkaz.

3. Podle místa bydliště se zúčastnit bonitace v ČR.

4. Dostavit se včas na místo konání bonitace a po celou dobu se řídit pokyny bonitační komise a pořadatelů.

5. Dbát bezpečnostních a veterinárních předpisů, dodržovat pokyny pořadatelské organizace.

6. Majitel zcela odpovídá za škody jeho psem způsobené.

7. Nechat zapsat bonitační kód do průkazu původu předvedeného jedince.

8. Nahlásit předem účast hárající feny.

Článek 7 - Bonitační komise

1. Posuzování psů na bonitaci mohou provádět vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací, delegovaní předsednictvem RKČR, kteří jsou podrobně seznámení se stavem chovu RTW a postupují ve své práci podle chovatelských záměrů RKČR.

2. Bonitační komise je tříčlenná a posuzuje kolektivně a tvoří ji:

a) ÚPCH nebo jím pověřený OPCH, který je současně předsedou bonitační komise,

b) rozhodčí pro exteriér,

c) rozhodčí pro výkon.

3. Minimální počet přihlášených jedinců stanoví pořadatel podle ekonomického rozpočtu. Maximální počet posouzených psů pro jednu komisi je 35.

4. Všichni členové komise po celou dobu hodnocení psů úzce spolupracují a stanovují konečný kód a rozhodují o zařazení psa do chovu

5. Bonitační komise je povinna:

a) zapsat bonitační kód do průkazu původu posuzovaného jedince a bonitační karty a písemně vyjádřit, zda je jedinec zařazen, nezařazen nebo vyřazen z chovu. U nezařazených jedinců se kód nezapisuje;

b) výsledek posouzení potvrdit v průkazu původu a na bonitační kartě podpisy všech členů bonitační komise, bonitační kartu opatřit razítkem pořadatelské organizace;

c) předat kopii a hodnocení jedince majiteli případně jeho zástupci a odůvodnit výsledek bonitace;

d) v závažných případech odložit svoje rozhodnutí na další bonitaci (viz ustanovení 1.3. tohoto řádu) a vydat majiteli psa písemné zdůvodnění proč k odložení došlo.

e) zaslat prostřednictvím předsedy bonitační komise originály bonitačních karet nejpozději do 14ti dnů po uskutečnění akce Plemenné knize, předsednictvu RKČR zaslat zprávu o akci a soupis všech předvedených jedinců;

f) druhou kopii bonitační karty předat ÚPCH.

Článek 8 - Popis bonitace

1. Pro plemeno rottweiler je vypracován kódovací systém z písmen a číslic. Navrhuje ho předsednictvo RKČR a schvaluje členská schůze.

2. Znaky plemenné příslušnosti a odchylky od standardu jsou označovány písmeny, v této části je možno uvést i více znaků.

3. Povahové vlastnosti jsou v kódu vyjádřeny jedním číslem.

Článek 9 - Posouzení exteriéru

1. Exteriér psa je bonitační komisí posuzován při předvedení jedince ve vymezeném prostoru. Pes je posouzen v klidu i v pohybu. Měření se provádí zásadně na rovném pevném podkladu.

Článek 10 - Zkouška povahových vlastností

Prostor pro přezkoušení povahových vlastností musí být vymezen tak, aby byly vyloučeny vnější vlivy, které by mohly hodnoceného jedince negativné ovlivnit.
Pes může být předváděn na jednořadém kovovém řetízkovém obojku, který nesmí být přepnut na stahování, koženém obojku nebo postroji.

Povaha psa je z globálního hlediska posuzována po celou dobu bonitace a případná nadměrná agresivita vůči člověku, registrovaná v libovolné části bonitace může vést k předčasnému ukončení bonitace. Rozhodne-li komise vyřazení zvířete pro jeho nadměrnou agresivitu či nezvladatelnost, složený bonitační poplatek se nevrací.
V tomto případě komise vyznačí do průkazu původu „vyřazen pro agresivitu“.Metodické pokyny k provádění bonitace:
Část 1:
a) Průchod skupinou
Tento povahový test se provádí při nástupu do kruhu před posouzením exteriéru. Zvíře je bez náhubku a vedené na vodítku psovodem.
Na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem tam a zpátky skupinou minimálně čtyř osob. Ve skupině psovod nejméně jednou zastaví, zvíře by přitom mělo usednout k noze psovoda. Skupina osob se volně pohybuje sem a tam.
Zpožïování, předbíhání a vychylování psa do strany, stejně tak pokusy o napadení osob ve skupině, či bázlivost, jsou chybné. Projevy radostného a přátelského chování psa nejsou na závadu.

b) Reakce na střelbu

Po opuštění skupiny, je pes stále veden na vodítku. Na pokyn rozhodčího je odpálen zkušební výstřel. Rozhodčí sleduje reakce psa na střelbu. Agresivní či bázlivé chování je chybné.

c) Vážení psa

Psovod přivede psa na připravenou váhu. Posuzuje se projev psa při nastupování, sestupování i po celou dobu vážení. Váha psa jako taková se nesleduje. Pro hodnocení psa je důležité především jeho chování během vážení.

d) Měření psa

Pes s nasazeným náhubkem je postaven na pevnou podložku. Měří se například jeho výška, délka či obvod hrudníku. Po celou dobu měření by se pes měl chovat klidně a neagresivně.

e) Kontrola zubů

Zvíře je zbaveno náhubku a rozhodčí provede kontrolu chrupu. Je důležité aby rozhodčí měl možnost dostatečně zkontrolovat chrup zvířete. Chybou je, když se zvíře brání kontrole chrupu, či projevuje přílišnou bázlivost nebo naopak agresivitu.

f) Statické a dynamické posouzení exteriérů zvířete

Psovod staví psa (nebo se pohybuje se psem) podle pokynů rozhodčího, tak aby tento mohl provést kompletní statické a dynamické posouzení exteriéru zvířete. Zjištěné bonitační kódy jsou zapisovány do bonitační karty jedince.
g) Posouzení reakce na střelbu zvířete na kolík
Pes je s náhubkem přivázán na 3m úvazném zařízení, (lano, popruh, řetěz s pružinou) u kolíku. Psovod odchází do úkrytu, mimo zorné pole psa. Zvíře je ponecháno nejméně 2 minuty o samotě a provede se kontrolní výstřel minimálně ze vzdálenosti 20 kroků. Panická či jiná nepřiměřená reakce na střelbu je chybná.Poznámka: „Posouzení reakce na střelbu u zvířete na kolíku“ se může překrývat s posouzením „Reakce na střelbu“ následujícího zvířete, které právě dokončilo test „Průchod skupinou“.

Část 2:

a) Přepad ze zástěny

Pomocník je ukryt v zástěně. Psovod jde se psem připnutým na vodítku směrem k (okolo) úkrytu pomocníka. Pes by měl jít těsně u levé nohy psovoda. Přibližně 5m od zástěny provede pomocník na pokyn rozhodčího (bez předchozího dráždění psa) útok na psovoda a psa, při kterém naznačuje údery obuškem. Psovod při přepadu pouští vodítko. Pes musí ihned, jistě a energickým zákusem do ochranného rukávu útok zmařit. Technika, kvalita zákusu ani pouštění se nehodnotí. Psovod může psa povzbuzovat.

b) Hladké zadržení

Po provedení přepadu ze zástěny odvádí psovod psa do vzdálenosti asi 30m od pomocníka a na pokyn rozhodčího pouští psa na hladké zadržení. Psovod běží ihned za psem. (Hladké zadržení je zadržení, kdy pomocník utíká směrem od psa). Technika zákusu, zakus ani pouštění se nehodnotí.

c) Protiútok na psa

Po hladkém zadržení odvádí psovod zvíře znovu do vzdálenosti 30m, odkud ho na pokyn rozhodčího vysílá na kontrolní zadržení. Pomocník po krátkém běhu v přímém směru se na pokyn rozhodčího otočí a s výhružnými pohyby obuškem a křikem běží proti psu. Jakmile se pes zakousne, pomocník po krátkém boji, aniž by psa udeřil, se zastaví. Psovod ihned vybíhá za psem. Technika zákusu, zákus ani pouštění se nehodnotí.

d) Způsob celkového hodnocení povahových vlastností.

Celkově se posuzují převládající nervové procesy (vzruch a útlum a jejich síla, vyrovnanost a pohyblivost), sebevědomí a nedůvěřivost, temperament a obranná reakce.

Kód:

1 - povahově slabý, převládá útlum, nesnadno přizpůsobivý, zcela bázlivý, pomalý, bojí se střelby

2 - převládají procesy útlumu, nedůvěřivý, nejistý, málo aktivní, lekavý, pasivní obranná reakce s náznaky útočnosti (zezadu), výrazně citlivý na cizí zvuky

3 - převládají procesy podráždění, nevyrovnaný, dráždivý, nedůvěřivý, nervózní, prudké reakce, místy agresivní, převládá pasivně obranná reakce

4 - silné procesy podráždění a útlumu, převládá podráždění, ostražitý, méně sebevědomý, nedůvěřivý, výrazně temperamentní, hůře ovladatelný, aktivní obranná reakce

5 - vzruch a útlum v rovnováze, výborná pohyblivost nervových procesů, dobře přechází z podráždění do klidu, sebevědomý, omezená nedůvěřivost, dobře ovladatelný, středně temperamentní, pozorný, tvrdý, aktivní obranná reakce

6 - dobře vzrušivý, dobře pohyblivé nervové procesy, sebevědomý, důvěřivý, klidný, aktivní obranná reakce

7 - nízká pohyblivost nervových procesů, důvěřivý, sebevědomý, nadměrně klidný, obtížně vydrážditelný, omezená aktivní až pasivní obranná reakce

8 - zpomalený průběh nervových procesů, důvěřivý, na pomocníka reaguje pomalu, nízká aktivita, neútočí

9 - pomalý průběh nervových procesů, důvěřivý, apatický, omezená aktivita, na pomocníka nereaguje, nebojovný

Článek 11 - Vady vyřazující z chovu

1. Vady vyřazující z chovu:

Vzhled opačného pohlaví, příliš lehký, jemný, pod hranicí standardu, nad hranicí standardu, příliš hrubý, lymfatický, chybějící zuby, předkus, podkus, dlouhá jemná srst, entropium, ektropium, žluté nebo různobarevné oko, deformovaná čelist,
kryptorchid, monorchid, světlý čenich, bílé skvrny, zlomený ocas, stočený ocas, ocas výrazně vychýlený do strany nebo ke hřbetní linii stočený a povahové vlastnosti 1 a 9.

Článek 12 – Závěrečná ustanovení

1. Po absolvování bonitace se psům a fenám přiznává chovnost. Plemennou knihou pouze za předpokladu, že splňují ostatní podmínky pro zařazení do chovu.

2. Poplatek za posouzení jedince na bonitaci stanoví předem pořadatel. Nečlen RKČR platí pětinásobek poplatku.

3. Kritéria zpřísňující nároky na exteriér a podmínky pro udělení chovnosti navrhuje předsednictvo RKČR a schvaluje členská schůze.