Zkoušky FH

 

Zkoušky FH (FH1, FH2, zkoušky FCI-FH):


Zkoušky FH (Fahrtenhund) se u nás provádějí od r.1995. Jsou součástí ZŘ SchH, převzatého z národního německého ZŘ VDH německého kynologického svazu. Jsou dvoustupňové FH1 a FH2.

 • Nastoupit k těmto zkouškám mohou pouze psi uvedení v seznamu psů pracovních plemen s PP pro ZŘ SchH.
 • Vzhledem k tomu, že jde o zkoušku náročnou na přípravu, terén i provedení, je hodnocena 3 oddíly, přestože sestává pouze z jedné disciplíny - provedení stopy. V praxi to znamená, že 1 rozhodčí, který může v 1 zkouškovém dni posoudit nejvýše 30 oddílů, může posoudit nejvýše 10 zkoušek FH. Není nutno konat zkoušky samostatně, možno je provádět v rámci zkoušek SchH (BH).
 • Zkoušky FH posuzují výhradně rozhodčí s aprobací SchH.

Před připuštěním psa ke zkoušce FH1, FH2 je rozhodčí povinen provést prověrku chování psa k cizí osobě. Zpravidla se toto provádí předepsaným způsobem těsně před uvedením psa na stopu.

 • Nejvyšší počet bodů pro zkoušku FH je 100. Výcviková značka může být zadána, pokud pes dosáhne minimálně 70 bodů.
 • Terény na stopy FH musí být různorodé. Tzn.:
      louka s vyšší i nižší trávou
      orba hluboká, nízká, uvláčená
      strniště, úhor
      může být průchod lesem
      na překážku nejsou mělké příkopy, stoky, které lze překročit nebo snadno přeskoči
      na překážku nejsou plůtky, ohrazení, křoviska, která lze prolézt, překročit
      přechod z 1. do 2.terénu musí být nejméně 1x
 • Vedení psa může být:
  - na obojku (šňůra 10 m přes záda stranou, mezi nohama)
  - na stopovacím postroji (pes má obojek), šňůra 10 m, horem nebo spodem
  - navolno (pes má obojek), psovod ve vzdálenosti 10 m
 • Působení na psa povoleno jen zvukově a to chválení, hledej stopa, nikoli však na lomech a v blízkosti předmětů (blízkost cca 5 kroků). Šňůra nesmí být napjatá, ale prověšená (většinou), nesmí docházet k zásadnímu zkracování vzdálenosti mezi psovodem a psem na méně než 10 m.
 • Sledování stopy, označování a zvedání předmětů je stejné jako u jiných stop. Pokud je pes ovlivněn hlasem nebo šňůrou k vyhledání předmětu - předmět se anuluje.


FH 1


Cizí, 1000-1400 kroků, 3 hodiny stará, 30 minut po položení je stopa 3x křížena v libovolném úhlu (do 45 stupňů). Dvě křížení lze nahradit veřejně používanou cestou (ne silnicí). Stopa má 7 úseků různé délky (nejméně 50 kroků), 6 pravých lomů, čas pro vypracování 30 minut. Na stopě jsou položeny 4 předměty velikosti náprsní tašky, různého materiálu (ne kov a plast). První předmět se pokládá po 250 krocích na prvním úseku. Není-li dostatečně dlouhý, tak až na druhém. Druhý a třetí předmět dle určení rozhodčího, čtvrtý na konci stopy. Na jednom úseku může být pouze 1 předmět a nesmí být blíže lomu či křížení než 10 kroků. Možné tvary stop jsou uvedeny ve ZŘ - možno položit i jinak.

Ke zkoušce FH1 jsou připuštěni pouze psi starší 16ti měsíců, se složenou zkouškou nejméně BH (od 12ti měsíců) nebo SchH A, SchH 1, případně IPO 1, a to bez časového omezení (v praxi v sobotu BH, v neděli FH 1).

 • Nášlap proveden normálním způsobem s tabulkou vlevo.
 • Uvedení psa není časově limitováno. Jako na ostatních stopách SchH může psovod psa 4x uvést, než se rozejde.
 • U FH 1 jej může uvést ještě popáté do 15 kroků po rozejití se srážkou 4 bodů. Uvádění psa pouze zvukovým povelem, ne rukou (přesně popsáno ve ZŘ).

psovod jde za psem až když se šňůra zcela natáhne.

Bodové hodnocení:

uvedení na 1.úsek 12
1.lom a 2.úsek 12
2.lom a 3.úsek 12 (1 h.předmět 5 = 20 b.)
3.lom a 4.úsek 11
4.lom a 5.úsek 11
5.lom a 6.úsek 11
6.lom a 7.úsek 11
80 b. předměty 20 b.

Bodové srážky jako u jiných stop.

 • Vyžaduje se nízký nos, rovnoměrný rytmus, označení předmětů ve směru chůze a bez váhání (možnost ověřování i lomů, aniž by pes opustil stopu).
  Otočení nebo označování předmětů zboku vždy mínus 1,5 bodu.


FH 2


Cizí, 2000 kroků, nejméně 3 hodiny stará, 30 minut před uvedením psa nejméně 2x křížena v úhlu 45 stupňů (v boku od sebe prostorově vzdálených) - 1x na jednom úseku, 7 lomů (pravých, tupých), avšak nejméně 2 ostré, 7 úseků a 1 oblouk (průměr nejméně 10-15 m). Oblouk může mít prodlouženou 1 stranu nebo může být kombinován s 1 ostrým lomem.

Na stopě je položeno 7 předmětů (ne plast a kov) 10x3x1 cm. První předmět ne blíže než 250 kroků od začátku, poslední na konci stopy. Ostatní v nerovnoměrných vzdálenostech od sebe, nejméně 10 kroků od lomů a křížení. Na jednom úseku mohou být položeny i 2 předměty od sebe vzdálené nejméně 50 kroků. Jeden z předmětů je položen v oblouku. Čas pro vypracování je 40 minut.

Možné tvary jsou uvedeny ve ZŘ. Stáří psa 20 měsíců, podmínkou je složená zkouška FH 1 (bez časového omezení).

 • Nášlap stopy je proveden na ploše 20x20 m položením identifikačního předmět (obdobný osmý předmět, který se nehodnotí). Jedna strana je označena kolíky a nazývá se výchozí čarou (musí být nejméně 5 kroků vzdálena od hrany příchozí cesty, příkopu).
 • Psovod uvádí psa volně nebo na stopovací šňůře. Nesmí překročit výchozí čáru do doby, než se šňůra (10 m) zcela napne, nebo až volný pes je vzdálen 10 m od psovoda. Na vyhledání má 3 minuty. Označí-li nebo zvedne identifikační předmět, psovod jde k němu, psa (je-li navolno nebo bez postroje) uvádí jako u nášlapu. Od tohoto okamžiku běží čas pro vypracování 40 minut. Uvedení možno opakovat 4x (nesmí se však rozejít - nelze jako u FH1). Pes může (v době 3 minut) opominout (přejít) identifikační předmět a hned sledovat stopu. Pak již psovod psa uvádět nesmí, ale musí jej následovat bez toho, že by si psa přestrojil. Psovod zvedá ruku, že sledují stopu a upraví si vzdálenost 10 m. Limit 40 minut běží od okamžiku, kdy vycházejí z pomyslného čtverce 20x20.

Bodové hodnocení:

 • vyhledání předmětu (nebo zahájení sledování) se nehodnotí
 • 1.úsek 10 bodů
 • 2.až 8.úsek s předcházejícím lomem 10 b.(počítá se i oblouk)
 • předměty 6x3 b., poslední 2 b.
 • bodové srážky jako u FH 1


Všeobecné povinnosti rozhodčího při zkouškách FH:

 • Přesvědčit se, zda pes má úspěšně složenou zkoušku předepsanou pro daný stupeň.
 • Určit kladeči průběh kladení stopy (nemusí být kladení stopy přítomen, ani to mnohdy nejde), ale obeznámí kladeče vzhledem k terénním možnostem s tvary stop a místy jejich začátků).
 • Poučí kladeče - vyžaduje nákres.
 • Jak provádět nášlap, ev. položení identif.předmětu (chvíli stát, lehké přešlapy).
 • Držet normální krok na úsecích,lomech i při pokládání předmětů.
 • Místa položení předmětů (ne mimo stopu).
 • Jak po posledním předmětu (přímá chůze cca 5 kroků).
 • Kde a jak provést křížení stopy.
 • Nechat si ukázat a schválit předměty na stopu.
 • Dbát na to, aby napachování předmětů bylo nejméně 30 minut.
 • Dbát na to, aby při pokládání stopy nebyli přítomni psovodi (těžko se dá dodržet u křížení FH 2).
 • Vyžadovat před zahájením stopy hlášení s nastoupeným psem a při tom zkontrolovat:
  • obojek psa (řetízkový, jednořadový, ne na stahovák)
  • upnutí psa do postroje i se šňůrou (délka 10 m)
  • zda psovod nemá u sebe hračky, může mít u FH 2 vlhký hadr nebo houbu na otření čenichu
 • Vyžadovat sdělení, zda pes předměty zvedá či označuje.
 • Po ukončení stopy stručně zhodnotit práci (klady i nedostatky), sdělit počet bodů celkem a zadanou známku.
 • Vyžadovat hlášení v základním postoji (možné krátké pohrání předem jako odměna).
 • Při posuzování je rozhodčí povinen jít za dvojicí v přiměřené vzdálenosti - nejblíž souběžně s psovodem a nejdále 60 kroků za ním.
 • U zkoušky FH 2 je povolena na požádání psovoda krátká přestávka (max. 5 minut, pokud jde o vyčerpání).
 • Psovod může jít ke psu, otřít čenich (to může i u každého nalezeného předmětu) a znovu uvést na stopu. Čas přestávky se však započítává do limitu 40 minut.
 • dále u zkoušky FH 2 má rozhodčí právo i povinnost pomoci psovodovi, když se pes dostane do zvlášť těžkého místa. Dá pokyn
  k převedení a určí místo nového navedení (velká kaluž vody,
  hluboký příkop, plot, který je třeba přelézt). Pomoc je bez
  ztráty bodů!

Předčasné ukončení posuzování:

 • Zklame-li pes při prověrce chování se k cizí osobě.
 • Jestliže u FH 1 po čtvrtém uvedení se pes nehne z nášlapu, nebo po pátém uvedení (do 15ti kroků) nejde od psovoda.
 • Jestliže u FH 2 pes do 3 minut nenalezne identifikační předmět nebo nezačne sledovat stopu.
 • Pokud se pes v jakémkoliv stadiu sledování stopy dostane 10 m od stopy.
 • U vyhledání stopy (FH 2) lze práci ukončit teprve po uplynutí 3 minut, nebo vyjde-li z pomyslného čtverce jiným směrem.
 • Při zřetelném ovlivňování vodítkem 1x napomenout, za mínus 8 bodů, podruhé práci ukončit.
 • Pokud sejde na křížení a toto sleduje více než 10 m.
 • Pokud při spatření zvěře není schopen pokračovat (můžeme umožnit přestávku - popsáno ve ZŘ, mínus 4-8 bodů).
 • Zraní-li se pes na stopě.
 • Zřetelně surové zacházení se psem


Zkouška FCI - FH

Tato zkouška existuje od r.1994. Posuzovat ji mohou rozhodčí s aprobací IPO-SchH. Kritéria stejná jako u FH2, avšak s odlišností:

 • Zkoušky se mohou zúčastnit psi všech plemen s PP uznávaných FCI, od stáří 20 měsíců.
 • K zadání této zkoušky je nutno absolvovat na jedné akci 2 tyto stopy (v jednom dnu 1 stopa) s výsledkem nejméně 70 bodů na každé z nich. Každou z těchto stop posuzuje jiný rozhodčí.
 • Odvolání ze stopy je možné až když se psovod - ne pes - vzdálí 10 m od stopy, nebo sleduje křížení.
 • Odvolání ze stopy je možné až když se psovod - ne pes - vzdálí 10 m od stopy, nebo sleduje křížení.
 • Jiný způsob u nalezeného předmětu než hlásil (srážka 2 body). U nás bude tato zkouška zadávána pouze na výběrových závodech Světového poháru stopařů. Na Světovém poháru stopařů FCI tuto zkoušku z našich závodníků zatím získal p.Říha a sl.Konečná. Od r.1997 bylo schváleno, aby se výběrových závodů mohli zúčastnit pouze psi se složenou zkouškou SP1 nebo FH1, nebo RH-FA či RH-FB dle ZŘ IPO, nebo ZZS (ZŘ SZB ČR). Na druhé straně  zde závodníci mohou získat při splnění jak zkoušku FH 2, tak i zkoušku FCI-FH.

Zpracovala: Klementová Hana