Jednání komise pro pracovní kynologii FCI v roce 1999
(převzato z časopisu PES přítel člověka ročník 45, č. 1/2000, str. 32)

foto1.jpg (20101 bytes)Na přelomu roku se ve většině činností bilancuje. Podívejme se tedy, co přinesl rok 1999 z hlediska mezinárodního jednání pro sportovní kynologii.

Složení komise
Samotná komise je značně obsáhlá. Vždy po jednom ji tvoří zástupci Rakouska, Lucemburska, Belgie, Německa Francie, Itálie, Slovenska, České republiky, Holandska, Finska, Dánska, Norska, Švédska, Švýcarska, Japonska, Slovinska, Polska, Španělska, Maďarska, Maroka a Jihoafrické republiky. Všichni tito zástupci jsou schváleni jmenovitě hlavním výborem FCI a nelze, aby byli zastupováni. Jako host se pravidelně schůzí zúčastňuje i prezident IRO (Mezinárodního svazu záchranářů). Komise je poradním sborem pro hlavní výbor FCI, v zásadních věcech má právo pouze navrhovací, nikoliv schvalovací. Předsednictvo, které je voleno vždy na dva roky - poslední volby byly v září 1999 - nyní tvoří prezident pan Strasser (Rakousko), 1. místoprezident pan Wildanger (Lucembursko), 2. místoprezident a sekretář pan Leclerc (Belgie). Jednací řečí v komisi je němčina, vše se překládá do francouzštiny a angličtiny. Jazyková bariéra značně komplikuje jednání, mnoho členů komise má své tlumočníky.

Obsah jednání
Projednávány jsou všechny záležitosti, týkající se sportovní kynologie v mezinárodním rozsahu. Komise zastřešuje i záchranářskou kynologii, o mezinárodní zastřešení komisí usiluje i mondioring. Usnesení, směrnice, řády a pokyny musí být tvořeny tak, aby vyhovovaly všem zemím a podle jednotlivých národních zvyklostí mohly být i dopracovávány, pochopitelně pouze s platností pro tu či onu zemi. V průběhu roku 1999 byla péčí komise ustavena skupina pro sestavení nového mezinárodního zkušebního řádu záchranářů. Zúčastnil se i zástupce naší republiky Jaroslav Sedlák. Byla to právě vodní práce, která byla téměř bezezbytku převzata z českého návrhu. Nový mezinárodní zkušební řád záchranářů byl již schválen hlavním výborem FCI s platností od 1. 1 . 2000.
Zajímavá jsou i jednání o soutěžích mondioringu. Celý tento mezinárodní zkušební řád je přeložen i do češtiny, uznán ČKS, zájemců o jeho realizaci je však u nás velmi málo. V současné době nejsilnější baštou tohoto druhu kynologického sportu jsou Itálie, Francie, Belgie a Švýcarsko. Mistrovství světa v mondioringu se konalo 2. - 3. 10. 99 v Mulhousenu ve Francii. Komisí FCI byl určen jako zprostředkovatel spojení s tímto sportem pan Quadroni ze Švýcarska.

Mezinárodní zkoušky psů
Již po dva roky hodnotí komise provádění zkoušek se psy v členských zemích FCI. Pochopitelně základním kritériem jsou zkoušky všeobecné - mezinárodní - IPO. Největší absolutní počet těchto zkoušek (bez ohledu na počet členů) je v následujících pěti zemích světa:

 • Rok 1997, 1998
  Švýcarsko 1616, 1474
  Belgie 1422, 1305
  Holandsko 1213, 1215
  Česká republika 538, 1106
  Německo 1294, 799
 • Značně se ve světě rozšiřuje skládání zkoušek stopařů, ať již mezinárodních nebo národních, tj. takových, které neobsahují obranu. Ve Švédsku je provádění obrany ve sportovní kynologii zákonem zakázáno, rovněž tak v Norsku, "na spadnutí" je obdobný zákon i ve Finsku a Dánsku. Například ve Finsku z celkového počtu prováděných zkoušek je 95 % stopařských a záchranářských, a jen 5 % obsahujících obranu. Problémy s obranou se projevily závěrem roku 1999 i v dalších státech. Počtem složených stopařských zkoušek za rok 1998 vede Švédsko - 7073, Finsko - 6242, Německo - 4203 a Rakousko - 888, Česká republika měla pouze 20 stopařských zkoušek.
  I v počtech provedených mezinárodních záchranářských zkoušek v roce 1998 vede spolehlivě Švédsko - 2336, Švýcarsko - 1287 Norsko - 889, Rakousko - 543, Česká republika - 170. Následuje Holandsko, Finsko a další země.
  Zajímavé je, že ve zkouškách Obedience, které jako mezinárodní, mají sice také platnost v naší republice, ale zatím se vůbec neprovádějí, bez konkurence vede Švédsko s počtem 17 989 zkoušek v roce 1998.

  Mezinárodní zkušební řád IPO
  Hodně se diskutovalo o tom, zda je nutné upravit mezinárodní zkušební řád IPO, platný od 1. 1. 1995. Pravda je, že tento zkušební řád není zcela podrobný a v provedení některých výkonů dává možnost i dvojích výkladů. Na druhé straně nutno však připustit, že mezinárodní zkušební řád, aby vyhovoval všem zemím, musí ponechat určitý prostor, zejména v organizační části, pro úpravu, která pak platí jen v té které zemi. Přesto bylo rozhodnuto tento mezinárodní zkušební řád upravit. Byla již sestavena komise, která dostala za úkol podle připomínek jednotlivých států provést úpravy tak, aby mohly vejít v platnost v roce 2001. Tato komise sestává ze zástupců Švýcarska, Belgie, Holandska, České republiky a Německa. Připomínka naší republiky směřovala k úpravám v organizační části, vypuštění vždy jedné ovladatelnosti v poslušnosti IPO1 a 2 prodloužení protiútoku a k dalším skutečnostem. Velmi překvapil návrh Švýcarska na vypuštění úderů ze všech stupňů zkoušek. Důvodem jsou prý námitky ochránců zvířat, které vedly až k vydání zákona, který musí respektovat i sportovní kynologie. Spolu s mezinárodním zkušebním řádem IPO byla řešena i otázka posuzování a rozhodčích. Školení rozhodčích v prosinci 1998, kterého se zúčastnili i naši zástupci, mělo dát přesné pokyny k posuzování. Bohužel je nedalo. A i těch několik vydaných zásadních pokynů není celosvětově dodržováno. Školení se bude opakovat na podzim roku 2000. Již nyní se připravují materiály, včetně kritérií pro rozhodčí.

  Současně s posuzováním komise řešila, jací rozhodčí budou nadále posuzovat soutěže CACIT a jiné mezinárodní akce. Zatím se každý stát obrací na známé rozhodčí v jiných zemích a s nimi si posuzování domluví. Nyní bylo rozhodnuto sestavit podle podkladů z jednotlivých zemí seznam vybraných rozhodčích výkonu, u kterých každá země bude ručit za jejich všeobecnou kvalitu.

  CACIB - CACIT
  Hlavním výborem FCI byla již dříve stanovena plemena pracovních psů. A právě pro tato plemena, k zařazení na výstavách do třídy pracovní, jakož i k udělení CACIBu, je vyžadována zkouška. Mezinárodní zkušební řád IPO před rokem 1995 obsahoval i zkoušku PO, která právě sloužila pro tento účel. Zatím je to řešeno provizorně, komise však již připravila pro hlavní výbor FCI konečné řešení, k jehož schválení má dojít každým dnem. Jeho obsahem je návrh, aby pro zařazení psů do pracovní třídy na výstavách, jakož i k získání CACIBu, byly platné všechny mezinárodní pracovní zkoušky podle zkušebních řádů FCI.
  Jsou to:
  Mezinárodní zkušební řád pro pracovní psy (IPO)
  Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy
  Mezinárodní zkouška psa stopaře
  Mezinárodní zkušební řád pro mondioring

  Není ještě rozhodnuto, zda do tohoto počtu nebude zařazen i mezinárodní zkušební řád Obedience. Dále pak pro tento účel budou také platné všechny národní zkoušky obsahující obranu, pokud odpovídají alespoň trochu zkouškám IPO. V našich podmínkách to bude patrně podle národních zkušebních řádů ČKS a MSKS zkouška ZM, ZVV a ZPO, KJ zkouška ZUP2 a VDH zkouška SchH. Celý tento návrh posiluje význam mezinárodních zkušebních řádů FCI, respektuje i národní zkušební řády a současné umožňuje majitelům psů, kteří se svými psy nemohou nebo nechtějí provádět obranu, rovněž vystavovat v pracovní třídě, a tím i získávat CACIB. Současně s tímto návrhem má hlavní výbor FCI schvalovat i další návrh komise, a to na rozšíření udělovaných šampionátů ve výkonu (Certifikat d`Apetitude au Championnat Intemational de Travail) - CACIT mimo zkoušek IPO3, na mezinárodní záchranářské zkoušky CACIT-S, zkoušku FCI - FH CACIT-P a i zkoušku mondioring CACIT-M.
  U záchranářských zkoušek bude nutno upřesnit druh i jejich stupeň.

  Světové kynologické výcvikové akce
  Každý rok připravuje komise dvě akce, FCI světový pohár stopařů a FCI mistrovství světa. Komise zde nejen schvaluje organizaci, ale určuje i své zástupce, odpovědné za celkový průběh i přípravu a výběr terénů na pachové práce, ale co více - deleguje i rozhodčí. A právě zde vznikla otázka, podle jakých kritérií delegace provádět. Neexistuje nikdo z komise, kdo by mohl odpovědně stanovit, které rozhodčí delegovat které nikoli. Rovněž záruka mateřských zemí za odbornost rozhodčích a figurantů není plně přesvědčivá. Bylo zde hodně návrhů k diskusi: ponechat stále stejné rozhodčí, zbytečnost v delegaci spolurozhodčích, výběr figurantů a podobné návrhy. Závěrem bylo uloženo, aby se všechny členské organizace k tomuto problému vyjádřily a navrhly i způsob řešení. FCI světový pohár stopařů nedoznal v roce 1999 pod- statných změn. Uplatněna byla pouze úprava neprovádět křížení stopy na prvním a posledním useku. Příprava 7. ročníku tohoto poháru v roce 2000 byla ji pořadatelem - Německem zahájena na území bývalé NDR, místo však dosud upřesněno nebylo. Bude s konat 14. - 16. 4., posuzovat budou pan Gerhar z Holandska a pan Patzen ze Švýcarska, jinak též vítěz 1. ročníku této soutěže. V roce 2001 se uskuteční FCI Světový pohár stopařů ve Finsku, v roce 2002 na Slovensku. Při FCI mistrovství světa byla poprvé v roce 1999 uplatněna schválená připomínka Německa, aby pro hodnocení družstev byly sčítány výsledky všech pěti závodníků a ne pouze tří nejlepších, jak tomu byl dosud. Vítěznému, vždy jen pětičlennému družstvu pak bude předán pohár Hanse Nievergelta, minulého prezidenta komise, který zemřel na zasedání v Nitře roku 1997. Svůj návrh Německo zdůvodňovalo zejména tím, že lepší názor o stupni vycvičenosti psů určit země bude získán výsledky všech pěti závodníků a nejen tří nejlepších, zatímco zbylí dva mohou mít výsledky značně podprůměrné. Dalšími důvody bylo utvrdit ve všech členech družstva vědomí, že všichni bodují svými výsledky ve prospěch celku a také to, že při počátečním dílčím neúspěchu bude odstoupení z důvodu smyšleného onemocnění psa.
  Celková statistika konaných FCI-MS ukazuje jejich vzestup jak do počtu států, tak i účastníků samotných. V prvním ročníku v roce 1990 v Dánsku startovalo 12 států s 86 psovody, v 10. ročníku 1999 v Rakousku to již byl dvojnásobek - 24 států s 96 účastníky. Příprava na 11. ročník FCI-MS byla již komisí schválena. Uskuteční se ve Švýcarsku ve městě Zug 7. - 10. 9. 2000. Stopy mají být na trávě, ohraničené pastevními plůtky na dobytek. Posuzovat stopy bude pan Weizdorfer z Rakouska, poslušnost pan Roman z Itálie a obranu pan Leclerc z Belgie. V roce 2001 bude FC MS ve Slovinsku a v roce 2002, i když to ještě není jisté, v Maďarsku.

  Mistrovství světa mládeže
  Konání této akce byl jeden z návrhů České republiky na podzimním zasedání komise. Bohužel s kladnou odezvou se náš návrh nesetkal. Účast přislíbilo je Švýcarsko, Slovensko a Holandsko. Účast zvažuje Rakousko, Německo, Belgie a Finsko, ostatních deset států účast odmítlo. Samotný návrh byl tedy komisí odložen na neurčito. Všem účastníkům se však návrh zamlouval a zájem vzbudila i nabídka na vzájemnou výměnu kynologické mládeže na letní tábory, konané v některých zemích světa.

  Závěr
  Česká sportovní kynologie je FCI komisí hodnocena velmi dobře. Patříme mezi státy, které mohou mluvit do světové kynologické výcvikové činnosti, a kterým i ostatní musejí naslouchat. S trochou rezervy, ale jistě jen z neznalosti, jsou bráni naši rozhodčí. Na vrcholových akcích FCI zatím posuzoval pouze Jaroslav Smolík, a to dvakrát, někteří na mistrovství světa plemen (jako Jaroslav Sedlák u boxerů v Mnichově 1999), nebo další na jiných, zejména CACITových soutěžích. Pro nás zatím soutěž CACIT nebyly nijak aktuální. Zatímco jiné státy pořádají řadu CACITových soutěží podle IPO3 i FCI-FI v naší republice je konání této soutěže jen výjimkou. V roce 1999 nebyla konána ani jedna. Zcela opačná situace je v Německu, Holandsku, Belgii, Dánsku i Rakousku, kdy téměř každá soutěž, nyní již i stopařská, v roce 1999 byla CACITová. Velkou zásluhu na dobrém jménu naší kynologie ve světě v loňské roce mají naši úspěšní psovodi se psy. V květnu na FCI světovém poháru stopařů ve švýcarské Yverdonu se na 4. místě umístil pan Fekar s Rexou a na 8. místě Iveta Skalická s Darkem. Oba získali výcvikovou značku FCI-FH, v neoficiálním pořadí států jsme byli druzí. Podobně se vedlo i našim psovodům na FCI-MS v září v rakouském Stockerau. V jednotlivcích byl druhý Stanislav Kubant s Arnem jako družstvo jsme byli třetí. Úspěchy našich závodníků se psy byly korunovány skvělým 2. místem Ivety Skalické s Darkem na podzim roku 1999 na CACITové soutěži stopařů v rakouském Grazu, které bylo i výběrem Rakouska na příští FCI světový pohár. V těžkém vysokohorském terénu mezi 26 závodníky měla naše Iveta Skalická 92/97 bodů, závodník na 1. místě pan Diani z Itálie měl 96/98, to je celkem jen o pět bodů více.
  Celkovou činnost FCI komise pro pracovní kynologii je v roce 1999 možno označit za velmi plodnou. O to víc nás těší, že na úspěšnosti všech jednání se aktivně podílela i Česká republika.

  František Ritter zástupce ČR v komisi pro pracovní kynologii FCI
  Zpracovala: Klementova Hana
  datlik@rtw.cz

   

  (odpovědnost za veškeré chyby a nesrovnalosti oproti originálu přebírá správce www.rtw.cz, další informace naleznete v časopisu "PES přítel člověka" č. 1/2000)

  ReliefSm.jpg (6429 bytes)