Městský soud v Praze
pracoviště
Slezská 9
12000 Praha 2
ke sp.zn. 3.4C 71/2001

V Praze dne 6. září 2001
čj. 56-637/01-Chl


Věc: Vyjádření 1. a 2. žalované, založení dokladů do spisu - Ing. Přikryl ca l,MUDr. V.Marešová. 2.A.Dočekalová - žaloba na ochranu osobnosti


Žalobou ze dne 25. července 2001 se žalobce domáhá .vydání rozsudku, že:


Žalované 1 a 2 jsou povinny do tří dnů od právní moci rozsudku napsat, podepsat a na adresu žalobce odeslat omluvný dopis následujícího znění: "Omlouváme se tímto panu Ing; Ivo Přikrylovi za to, že jsme v čtvrtletníku Zpravodaj Rottweiler klubu České republiky č. 2/2001 nepravdivě uvedly, že si nechal od Rottweiler klubu ČR neoprávněně proplatit částku cca 9.000,- Kč za to, že si při Mistrovství světa v Belgii ze svého mobilního telefonu odesílal zprávy na své soukromé internetové stránky.".

Žalované 1 a 2 jdou povinny do tří dnů od právní moci rozsudku napsat, podepsat a na adresu Rottweiler klubu ČR..- redakce Zpravodaje, Kachlíková'10, 635 00 Brno odeslat dopis následujícího znění: "Vážená redakce, prosíme tímto o zveřejnění" následující zprávy v nejbližším možném čísle zpravodaje. Omlouváme se tímto panu Ing. Ivo Přikrylovi za to, že jsme v čtvrtletníku Zpravodaje Rottweiler klubu České republiky č. 2/2001 nepravdivě uvedly, že si nechal od Rottweiler klubu ČR neoprávněně proplatit částku cca 9.000,- za to, že si při Mistrovství světa v Belgii ze svého mobilního telefonu odesílal zprávy na své soukromé internetové stránky."


Žalované 1 a 2 jsou povinny žalobci nahradit náklady řízení, a to do tří dnů ode dne právní moci rozsudku.


K žalobě se žalované vyjadřují takto:
I.
V srpnu 2000 působil žalobce ve funkci místopředsedy Rottweiler klubu ČR (dále jen RK ČR) a zúčastnil se Mistrovství světa (dále jen MS) ve výkonů RTW v Belgii jako vedoucí výpravy reprezentantů RK ČR. V téže době se v Belgii konal kongres IFR (mezinárodní organizace chovatelů rottweilerů), kterého se zúčastnil jako delegát tehdejší předseda RK ČR MVDr. Schánilec. Obě akce byly organizovány v rámci Festivalu RTW ve stejném místě s tím, že účastníci kongresu byli ubytování v hotelu a účastníci MS byli ubytováni v kempu.

MS se za RK ČR zúčastnili tři psovodi se svými psy. Žalobce s sebou svého psa neměl. Účast závodníků i podmínky účasti byly předem ve vedení RK ČR projednány. Z prostředků RK ČR byla odsouhlasena úhrada nákladů na cestovné a ubytování. Proti těmto úhradám nebyly vzneseny ze strany členů RK ČR námitky. V dokumentaci RK ČR (zápisy zjednání předsednictva) neexistuje zápis, z jehož obsahu by vyplývalo, že z prostředků RK ČR budou hrazeny jiné náklady než na cestovné a ubytování.

Důkaz:
- výslech účastníků
- výhrada důkazů dalších

II.
Žalobce se domáhá výše uvedeného rozsudku na základě příspěvku l. a 2. žalované, který byl otištěn ve Zpravodaji RK ČR čj. 2/01, kdy žalované vyjádřily svůj názor, že částka v celkové výši cca 9.000,- Kč za použití mobilních telefonů, mohla být v rámci klubu využita vhodnějším způsobem (viz otištěný text).

Tento názor žalované vyjádřily v souvislosti s tím, že RK ČR byly předloženy k proplacení faktury vystavené žalobcem, jako podnikatelem s uvedením IČ a DIČ, bez souvisejících dokladů, tj. výpisů uskutečněných hovorů. Jednalo se o faktury č. 2 000 089 na částku 4.050,40 Kč a č. 2 000 098 na částku 2.594/10 Kč.

Částku cca 9.000,- Kč uvedly žalované v příspěvku jako součet výše uvedených faktur a dále faktury vystavené MVDr. Schánilcem. Ten však není žalobcem, a proto žaloba je v této části neurčitá, protože z obsahu příspěvku nevyplývá, že by žalované tvrdily, že žalobce žádal úhradu celé částky.
Teprve pro účely soudního řízení předložil žalobce kopie rozpisu uskutečněných telefonních hovorů, které nebyly přílohou předložených faktur, ze kterých vyplývá, že pro skutečné potřeby organizačního zajištění MS v Belgii byla prokazatelně protelefonována částka na odchozích hovorech cca 1.350,- Kč. V každém případě však lze konstatovat, že pokud žalobce považoval za nutné pro organizační zajištění účasti RK ČR na MS v Belgii použití mobilního telefonu, měl předem požádat o odsouhlasení, popř. dodatečně nechat uplatněné náklady odsouhlasit. To se však nestalo. Proplacení faktur nebylo projednáno vedením RK ČR a souhlas s proplacením dal pouze tehdejší předseda MVDr. Schánilec tím, že podepsal příkaz k úhradě bez odsouhlasení ostatních členů vedení klubu.

K této věci se vyjádřil ve svém dopise ze dne 27. srpna 2001 současný předseda klubu RK ČR
pan Milan Nosek.

Důkaz
- výslech účastníků
- faktury s přílohami (založeny do spisu žalobcem) - nechť žalobce předloží originály, včetně příloh
- dopis předsedy klubu RK ČR ze dne 27.8.2001
- výslech svědka Milana Noska pod adresou U Bylanky 124, 530 06 Pardubice
- výslech svědkyně Boženy Dubské, Kachlíková 10, 635 00 Brno (pokladní RK ČR) výhrada důkazů dalších

III.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat.

Žalované v klubovém zpravodaji jako členky RK ČR pouze zveřejnily svůj názor na nakládání z prostředky klubu, které klub získává z příspěvku členů. Tím nezasáhly v žádném případě do osobnostní sféry žalobce a tedy nemohly ani tvrzeným způsobem poškodit jeho osobnostní práva jako občana ani jeho dobrou pověst jako podnikatele. Žaloba je tedy zcela nedůvodná, je založena na nesprávném výkladu obsahu příspěvku žalovaných a naopak omezuje jejich práva jako členek RK ČR zejména v oblasti svobody projevu chráněných Listinou práv a svobod ú.z.

K dokreslení osobnostních projevů žalobce zakládají žalované do spisu výpisy ze soukromých internetových stránek žalobce, ze kterých vyplývá, že sám zveřejňuje o sobě některá vlastní tvrzení, na než si následně odpovídá. Kromě toho bez souhlasu 2. žalované např. zveřejnil její fotografie při výcvikové akci v Roudnici v srpnu 2001, které sám doplnil textem: Je pěkné když se členové klubu nezabývají pouze psaním kritických, stěžovačných pomlouvačných článků, namířených proti jiným členům, ale když si dokonce najdou i čas na přípravu svých psů ke zkouškám z výkonu. Zachytili jsme pro Vás několika obrazy paní A.Dočekalovou jak připravuje svojí fenu Brenda Anaco ke složení zkoušky ZM."

Dále pak přes upozornění na nevhodnost takového jednání, zveřejňuje obsah soudního spisu
vedeného zdejším soudem v souvislosti s řízením 34C 71/2001.

Důkaz:
- výpisy z internetových stránek
pro účely řízení .jsou žalované připraveny k výzvě soudu předložit kompletní výpisy z internetových stránek žalobce.
- vyjádření internetového operátora - poskytovatele služeb o podmínkách využívání části serveru poskytovatele služeb

IV.
Na závěr žalované uvádějí, že první reakce žalobce na příspěvek uveřejněný v červenci 2001 v klubovém zpravodaji byla již 14. června 2001 (viz dopis právní zástupkyně žalovaných právnímu zástupci žalobce ze dne 31. července 2001) tedy již měsíc před otištěním, kdy žalobce získal text příspěvku bez vědomí a souhlasu žalovaných.

Důkaz.
- výslech účastníků
- soukromý sborník označený "Nic se nesmí dostat ven! II", distribuovaný panem Císařem
- výhrada důkazů dalších

V.
Žalobce se žalobou domáhá uložení povinnosti soudem, aby se žalované omluvily za tvrzení, jejichž nepravdivost žalobce neprokázal a neunesl tak důkazní břemeno.


Žalované tedy navrhují, aby soud žalobu v plném rozsahu zamítl a přiznal jim náklady soudního řízení.


JUDr. Zuzana Chlupáčová
v PM 1. a 2. žalované

Přílohy:
- dle textu
- 2. PM JUDr. Zuzana Chlupáčová


ReliefSm.jpg (6429 bytes)