Advokátní kancelář
Mgr. Radslav Janeček

____________________________________________________________________________________

Brno, Cejl 20                                                                                                                                                                     tel.: 05/5147153
PSČ 602 00                                                                                                                       
fax:05/5147154

                                                                                                             Městský soud v Praze
                        
                                                                                     Spálená 2/6 
                        
                                                                                    111 12  Praha 2

Žalobce:            Ing. Ivo Přikryl
            
               
bytem  Brno, Jamborova 25
            
               
r.č. 640509/1649

                            zast. Mgr. Radslavem Janečkem, advokátem v Brně, Cejl 20       

 

Žalovaná 1:       MUDr. Vlasta Marešová
            
             
    bytem  Praha 6, Španielova 1287

                   

Žalovaná 2:        Alexandra Dočekalová
            
                  bytem Praha 7, korunovační 22
                   

 

                                         žaloba
                                         o ochranu osobnosti            

Přílohy – plná moc
            
   Zpravodaj Rottweiler klubu ČR č. 2/2001
            
   Faktura – 2x
            
   Vyúčtování služeb GSM Paegas – 2x
            
   Podrobný účet – 2x

I.

             Já i žalované jsme členy Rottweiler klubu České republiky. Tento náš klub vydává pro své členy Zpravodaj Rottweiler klubu ČR , který vychází jako čtvrtletník. Zpravodaj je vydáván v nákladu nejméně 700 kusů a je zdarma rozesílán všem členům klubu a také dalším kynologickým klubům jak v ČR, tak i v zahraničí.

Ve zpravodaji č. 2/2001 byl vytištěn článek nazvaný „Reakce na zaslanou brožuru Ing. Přikryla“, jehož autorkami jsou žalované 1a 2. Tento článek obsahuje následující sdělení:

„Proplacení účtu (myšleno mého) ve výši cca 9.000,- Kč za mobilní telefon používaný při účasti na MS v Belgii v r. 2000. Nejde o správnost vyúčtování, ale o fakt, že ho používal k odeslání zpráv na své soukromé internetové stránky, byť i za účelem informací o průběhu MS“. 

Důkaz: Zpravodaj RTW klubu ČR
           
Výslech účastníků
           
S výhradou důkazů dalších

II.

 Mistrovství světa jsem se skutečně zúčastnil a to jako oficiální  zástupce RTW klubu ČR, neboť jsem v  té době vykonával funkci jeho místopředsedy a byl jsem pověřen předsednictvem RKČR funkcí oficiálního vedoucího representační výpravy. Používání mobilního telefonu bylo nutností z titulu zajištění hladkého průběhu výpravy.

            RTW klubu ČR jsem tedy vyúčtoval toliko hovorné, které bylo nezbytně nutné pro zajištění bezchybného průběhu reprezentace v částce 6.644,50 Kč a to dvěma fakturami, jejichž přílohou byl detailní rozpis přeúčtovávaných hovorů.

Důkaz: faktury č. 2000089 a č. 2000098
           
Vyúčtování služeb GSM Paegas – 2x
           
Podrobný účet – 2x

           
Výslech účastníků

           
S výhradou důkazů dalších
 

III.

 Z výše uvedených skutečností je tedy zřejmé, že tvrzení žalovaných citované v bodu I je zcela nepravdivé, neboť celková, za mnou RTW klubu poskytované zpravodajství účtovaná, částka činí 6.644,50 Kč a nikoliv v článku uvedených cca 9.000,- Kč.

 Dále je zřejmé, že jsem do svého vyúčtování nezahrnul žádné platby za datové přenosy, tedy za zprávy, které jsem zasílal na své internetové stránky, neboť v mém vyúčtování, které jsem předal  RTW ČR,  je uveden pouze příchozí a odchozí roaming, což znamená, že se jedná pouze o hlasové služby.

 Tímto tedy pod bodem I. uvedené nařčení žalovaných vyvracím a  popírám s tím, že se jedná o sdělení nepravdivé a moji osobu dehonestující.

 Důkaz: faktury č. 2000089 a č. 2000098
           
Vyúčtování služeb GSM Paegas – 2x
           
Podrobný účet – 2x        

IV.

Tvrzení žalovaných 1 a 2 negativně ovlivňují moji pověst mezi ostatními členy klubu a potažmo pak i u širší  odborné kynologické veřejnosti, neboť z nich vyplývá, že jsem nepoctivý a obohacuji se na úkor RTW klubu. Tento možný negativní dopad na mínění lidí na mou osobu mi není lhostejný, protože by mohl ohrozit i moji pověst a postavení v profesních kruzích.

Jsem jednatelem a majitelem obchodní společnosti EUROSAT CS, spol. s r.o., se sídlem Brno, Jamborova 25, IČO: 63472210, která prodává, servisuje a instaluje zabezpečovací techniku do velkých komerčních a kancelářských objektů. Je zřejmé, že v okamžiku, kdy by se nějaký obchodní partner dozvěděl o tom, že  žalované o mně tvrdí, že jsem po RTW klubu podvodem vylákal peníze, mohla být dlouhodobě budovaná pověst  mé společnosti znedůvěryhodněná, což by mohlo samozřejmě mít závažné obchodní důsledky.

Důkaz: výpis z obchodního rejstříku
           
Výslech účastníků
           
S výhradou důkazů dalších

 

            Vzhledem k výše uvedenému tímto s odkazem na ust. § 13 občanského zákoníku v souvislosti ust. § 10 odst. 5 tiskového zákona žádám Městský soud  v Praze, aby vydal následující  

rozsudek:

Žalované 1a 2 jsou povinny do tří dnů od právní moci rozsudku napsat, podepsat a na  adresu žalobce odeslat omluvný dopis následujícího znění: „Omlouváme se tímto panu Ing. Ivo Přikrylovi za to, že jsme v čtvrtletníku Zpravodaj Rottweiler klubu České republiky č. 2/2001 nepravdivě uvedly, že si nechal od Rottweiler klubu ČR neoprávněně proplatit částku cca 9.000,- Kč  za to, že si při Mistrovství světa v Belgii ze svého mobilního telefonu odesílal zprávy na své soukromé internetové stránky.“.

             Žalované 1a 2 jsou povinny do tří dnů od právní moci rozsudku napsat, podepsat a na  adresu Rottweiler klubu ČR – redakce Zpravodaje, Kachlíkova 10, 635 00  Brno odeslat dopis následujícího znění: „Vážená redakce, prosíme tímto o zveřejnění následující zprávy v nejbližším možném čísle zpravodaje. Omlouváme se tímto panu Ing. Ivo Přikrylovi za to, že jsme v čtvrtletníku Zpravodaj Rottweiler klubu České republiky č. 2/2001 nepravdivě uvedly, že si nechal od Rottweiler klubu ČR neoprávněně proplatit částku cca 9.000,- Kč  za to, že si při Mistrovství světa v Belgii ze svého mobilního telefonu odesílal zprávy na své soukromé internetové stránky.“.

            Žalované 1 a 2 jsou povinny žalobci nahradit náklady řízení, a to do 3 dnů ode dne  právní moci rozsudku.               

V Brně dne

                                                                                                Ing. Ivo PřikrylZpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)