JUDr. Zuzana Chlupáčová
             advokát
Vážený pan
Mgr. Radslav Janeček

Cejl 20
602 00 Brno

V Praze dne 31. července 2001
čj. 542/01-Šim

 

Věc: Odpověď na přípis ze dne 25.  července 2001   Ing.  Ivo Přikryl - MUDr.  Vlasta Marešová

Vážený pane magistře,

    MUDr, Marešová mi předala k vyřízení Váš přípis ze dne 25. července 2001, kterým jí sdělujete, kromě jiného, že jste v zastoupení svého klienta Ing. Ivo Přikryla podal žalobu k Městskému soudu v Praze. Z obsahu Vašeho dopisu předpokládám, že se touto žalobou chce Váš klient domáhat ochrany osobnosti, kdy k porušeni jeho osobnostních práv mělo dojít tím, že MUDr, Marešová a pani Alexandra Dočekalová zveřejnily ve Zpravodaji Rottweiler klubu ČR Č. 2/01 příspěvek nazvaný „Reakce na zaslanou brožuru Ing. Přikryla".

   Dopisem se u MUDr. Marešové domáháte toho, aby zaslala Vašemu klientovi omluvný dopis s předepsaným textem a týž dopis zaslala i redakci zpravodaje se žádostí o zveřejnění.

   Přílohou Vašeho dopisu pak bylo 12 listů týkajících se vyúčtování a užití mobilního, telefonu č. 0603/494920 ve dnech 22. až 28. srpna 2000.

Když pominu skutečnost, že pod příspěvkem jsou podepsány dvě autorky, tedy nelze požadovat omluvu pouze od jedné z nich, musím konstatovat, že Váš klient nečiní rozdíl mezi vyjádřením nesouhlasného názoru a záměrným porušením osobnostních práv. Žaloba podaná k Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému, na základě skutkové podstaty, kterou uvádíte, a se žalobním petitem odpovídajícím požadované omluvě, je už předem předurčena, k zamítnutí.

Nechci blíže zkoumat důvody, které vedly Ing. Přikryla k tomu, že požádal o poskytnutí právních služeb, skutečností však zůstává, Se na příspěvek uveřejněný ve Zpravodaji RTW ČR v červenci 2001 reagoval Váš klient dopisem ze dne 14. června 2001 zveřejněným v soukromém sborníku označeném „Nic se nesmí dostat ven! II" (nepsané pravidlo předsednictva při řešení problému RKČR). Tento sborník byl vydán a distribuován panem M.Císařem, kterého MUDr. Marešová osobně nezná.

Ke znění příspěvku MUDr. Marešové a A.Dočekalové se mohl Váš klient dostat pouze tím způsobem, že si přečetl internetovou poštu jiného adresáta. Už tento samotný fakt je v souvislosti se žalobou na ochranu osobnosti Ing. Přikryla přinejmenším zarážející.

Jsem přesvědčená, vážený pane kolego, že Váš klient přehodnotí svůj názor na porušení jeho práv a vyvine maximální úsilí k tomu, aby zlepšil své vztahy s ostatními členy a vedením Rottweiler klubu ČR a nadále bude usilovat pouze o to, aby ve spolupráci s ostatními členy klubu byla naplněna podstata existence tohoto občanského sdružení, a to podpora chovu v ČR a úspěšná reprezentace RTW v zahraničí.

 

S pozdravem

 

cpy;  MUDr,V.Marešová a A.Dočekalová,
pro informaci: Milan Nosek předseda RTW klubu ČR


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)