Předseda RKČR 
Milan Nosek 
U Bylanky 124 
530 06 Pardubice

Brno 8.10.2001

 

Věc: Odpověď na dopis z 1.10.2001

1. V minulém dopise jste se nepodepsal jako předseda RKČR, nýbrž "za předsednictvo". Toto pověření jste nedoložil potřebnými dokumenty a bylo proto na místě o něm s úspěchem pochybovat. Dopis z 1.10.2001 je již podepsán "předseda" a bude s ním nakládáno tomu odpovídajícím způsobem. 

2. "Respekt" nelze vynucovat a ani organizační dokumenty RKČR se o tomto pojmu nikde nezmiňují. Můžete si ho však získat, pokud se budete chovat jako skutečný předseda, nikoli jako pouhý tlumočník, loutka nebo přepisovatel toho co Vám "poradí" některý z členů předsednictva. 

3. V zápise z "mimořádné" schůze předsednictva stojí: "Byla projednána stížnost sl. Fialové ohledně vyúčtování reprezentace RTW na MS v Belgii 2000. Podrobnou zprávu dodá pí Dubská a bude zveřejněna v dalším čísle Zpravodaje". Není zde, jak je jasně patrno, ani slovo o tom, že by jste byl nějak pověřen vyšetřovat stížnost sl. Fialové. 

4. To co Vám připadá "hraní se slovíčky" je pouze požadavek na přesnou specifikaci požadavků a pověření v dokumentech, které mohou a pravděpodobně také skončí jako důkazní materiál u případného soudního sporu. Zde, jak jistě pochopíte, musí být vše naprosto jasně a jednoznačně definováno, podepřeno normativy a bez případných dvojznačností. Sám byste měl mít na takové formě komunikace zájem, neboť z titulu své funkce za činnost klubu osobně zodpovídáte. 

5. Větu "není to tak velká položka, kterou by jste si nemohl dovolit zaplatit" musím považovat za vtip. Nemáte žádnou pravomoc posuzovat, zda něco je nebo není pro člena velkou položkou. Jestliže RKČR požaduje ověřené kopie podrobného rozpisu, musí je uhradit, neboť tento Váš požadavek není běžný v obchodním styku. 

6. Dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, že podrobný rozpis volaných telefonních čísel, včetně časů a doby volání, jména volaného a ceny za tento hovor si můžete, tak jako kdokoli jiný, zdarma stáhnout ze serveru moravské pobočky RKČR - www.rtw.cz

7. Zrekapitulujme několik faktů: a) Moje vyúčtování telefonních hovorů bylo předloženo RKČR. Pokladní RKČR, pí. Dubská, po několika upřesňujících konzultacích s mojí pokladní, toto vyúčtování proplatila. Tím, podle platných zvyklostí RKČR akceptoval správnost faktur. b) Nejvyšší orgán RKČR - Členská schůze RKČR schválila zprávu o vyúčtování RKČR za rok 2000 a to včetně položek vyúčtování za MS RTW 2000. c) Na moji vlastní žádost provedla KRK RKČR šetření týkající se vyúčtování výše zmíněných telefonních hovorů. Tato komise vydala rozhodnutí, že toto vyúčtování bylo bez závad. Všechny tyto body prokazují oprávněnost a správnost vyúčtování. Po zkušenostech s "objektivitou" jednání předsednictva a prokazatelnými snahami o pošlapávání oprávněných práv členů (a to i těch méně oblíbených) se spíše přikláním k názoru aby se RKČR v tomto případě obrátil na nezávislý obchodní soud, kde bude celá záležitost skutečně objektivně prošetřena. 

8. Věta obsahující : "Vaše Faktura ve které nám (klubu) účtujete i DPH, ačkoliv jsme s Vaší Firmou neuzavřeli žádnou smlouvu", svědčí o fatální neznalosti obchodního, účetního zákona a zákona o DPH . 

9. Ověření podrobného vyúčtování podle slov státního notáře skutečně problémem je. A to proto, že na těchto rozpisech nejsou žádné znaky, které notář ověřuje (razítko, podpis). 

10. Dne 29.9.2001 jsme se spolu s ostatními členy moravské pobočky chtěli zúčastnit jednání předsednictva, které není, jak vyplývá z organizačních dokumentů RKČR neveřejné. Mohu se dokonce odvolat na Vaše vlastní slova, kde jste mi řekl, že toto jednání není tajné, a že se ho můžeme klidně zúčastnit! Měl jsem na toto jednání připraveny všechny podklady včetně originálů rozpisů hovorů. Vzhledem k tomu, že se předsednictvo zachovalo tak jak se zachovalo, opět jsem neměl žádnou možnost, tak jak je již pomalu tradicí, se obhájit a záležitost řádně vysvětlit.

 

Ing. Ivo Přikryl 
Jamborova 25 
615 00 Brno 
prikryl@eurosat.cz

 

Zpracovala: Klementová Hana