Zápis 1/2001
ze společné schůze předsednictva, chovatelského kolegia a revizní komise RKČR, konané 7.1.2001 v Chrudimi.

Přítomni: Nosek, Švancara, Sedlář, Dubská, Havlová, Procházková, Hansova, Damaskinosová,
Schánilec, Přikryl, Seifertova, Cach, Dočekalová, Fialová, Procházka Omluveni: Jurášová

Program: 

1. Přivítání a seznámení s programem
2. Předání dokladů a razítek RKČR
3. Vyřešení internetových stránek a Zpravodaje
4. Jarní chovatelské akce
5. Den RTW, körung, víkend RTW
6. Přebonitace - žádost
7. Nový bonitační řád
8. MR RTW + klubová výstava RTW CUP + speciální výstava
9. MS Itálie
10. Změna podmínek pro účast na MS
11. Oblastní výstava Vysoké Mýto
12. Normativy a chovatelské řády
13. Poradci chovu
14. Zákon č.805 o chovu psů
15. Různé


1. Předseda Milan Nosek přivítal všechny přítomné a seznámil s programem, který byl o některé body doplněn.

2. Předání veškerých klubových dokladů, včetně razítka bylo provedeno mezi M.Noskem a a MVDr. Schánilcem již proběhly 22.12.2000. Razítko ing. Přikryla předáno dnes.

3. Ing. Přikryl pro nedostatek času, nemůže nadále dělat stránky pro internet. Vzhledem k vzniklé situaci, byla přizvána p. Fialová, která vypracovala materiál pro internetové stránky RKČR. Tyto budou provozovány pod hlavičkou klubu a sloužit pouze pro klub. Předsednictvo schválilo návrh jednomyslně. PCH podpořili návrh-7-mi hlasy, 1 se zdržel. 

Doména - Rottweiler cz zajistí do 31.1.2001 Sedlář, Fialová
Ostatní provoz, stránek jejich statut včetně statistik a DKK bude dořešen na příští schůzi.

Zpravodaj 1/2001 bude zajišťovat ing.Přikryl s p.Fialovou. Informace vložit do IV/2000, zajistí.
Dočekalová.

4. Chovatelské akce: 

7.dubna. Svod Praha - Libeň komise" Švancara, Hanušova
8.dubna. Bonitace Praha - Libeň komise: povahy - Vítek, exteriér - Schánilec, měření Procházková, předseda komise- Hanušova
náhradník - Štěrba 
12.května.
Svod+Bonitace Velká Bystřice komise: svod - Sedlář, Nosek
bonitace - povahy - Vodička, exteriér - Sedlář, měření + předseda komise - Nosek
Náhradník - Švancara Uzávěrka pro Bystřici 20.4.2001

5. Dny RTW, körung, volný závod (čarodějnický pohár), víkend RTW

Akce se konají  v Chrudimi.
5.května. - körung - Chrudim komise: exteriér - Tománek , povaha - delegát ČKS,
4 -8.května. - výcvikové akce figurant - svazový.
6.května. - "Čarodějnický pohár
8.května. - zkoušky dle ZV + IPO. '

6. Přebonitace - na základě žádosti p. Touškové, která vykonala s fenou další zkoušku, předsednictvo přebonitaci schválilo. Zajistí: Procházková

7. Nový bonitační řád: byl odbourán kolík a z zaveden průchod skupinou. Na bonitaci doveze pan Procházka psa a nástřel bude proveden na ukázku. Rozhodčí budou předem informováni a seznámeni se změnami. Průchod skupinou se provede při nástupu do kruhu (dle IPO), bez košíku a na vodítku. Následuje střelba. Skupinu tvoří předem určené osoby, minimálně 4. Následuje hodnocení exteriéru, vážení, měření, zuby.

Přepad ze zástěny: psovod stojí cca 5m od zástěny dle metodického pokynu. Na pokyn rozhodčího vybíhá figurant.Výcvikářka zpracuje návrh, s Ing. Přikrylem zkonzultuje, Ing. Přikryl technicky zpracuje. Před bonitací budou všichni s metodikou seznámeni.

8. Mistrovství republiky + klubová výstava: akce proběhne 14. A 15. Dubna v Klánovicích. Smlouva je podepsána a propozice vyjdou ve zpravodaji IV/2000. Cena zajistí p. Procházková, po konzultaci ceníků objedná popřípadě p. Procházka. Ceny budou mimo "Putovního poháru" do 15.000,- Kč. Pro třídu dorostu a veteránů sponzor cen - s.Kopcová. Rozhodčí pro klubovou výstavu - Tománek, Schánilec. Náhradník - Sedlář. RTW CUP a speciální výstava - odloženo na příští schůzi.

9. MS Itálie - přeloženo na příští schůzi pro nedostatek informací.

10. Změna podmínek pro účast na Mistrovství světa.
Povinná zkouška IPO 3 nebo SchH 3 a účast na posledním Mistrovství republiky nebo RTW Cupu

11. Oblastní výstava Vysoké Mýto - žádost o výstavu RTW -jednomyslné zamítnuto. Odpověď zajistí Nosek.

12. Normativy a chovatelské řády: Připraví p. Fialová, Havlová zašle poslední zápis ke změnám, obsahovou stránku zajisti p. Fialová do února 2001. Technicky zpracuje Nosek a tisk zajistí ing. Přikryl. Termín: do konce února 2001.

13. Poradci chovu - bude sjednocené vypisování formulářů, které budou na A4. Připomínky pro úpravu do 31.1. Pí. Dočekalové. Grafickou úpravu a tiskárnu zajistí p. Dočekalová do 15.2.2001. Tiskopisy budou propisovací popř. barevné.

14. V současné době je připravován návrh zákona č. 805 o chovu psů. Vzhledem k tomu , i , že s tím kynologové nesouhlasí, byla vydána petice "JEDEN METR", která vyzývá veřejnost proti tomuto návrhu. Předsednictvo se plně s peticí ztotožňuje a schválilo příspěvek na podporu proti poslaneckému návrhu č.805 - zákona o chovu psů částku 20 000,- Kč.

22. ledna v 15.00 hodin proběhne v Praze demonstrace. 

Petiční středisko - 
Samuel Straka
Hlavní 25
250 75 Novy Vestec 15. 

Různé:

1) Dle protokolu ČKS zasílat Zpravodaje RKČR na ostatní kluby. Kontaktní adresy byly předány MVDr.Schánilcem jednatelce, která distribuci zajistí.. Termín: ihned.

2) Přeregistrace psů: Adar z Adaru 
"Brus Beam Ballotada Chovatelé zašlou přeregistraci ústřednímu poradci chovu MVDr. Sedlářovi.

3) Žádost p. Sejkaniče - podněty p. Sejkaniče byly projednány v bodech předem. Návrh pana Sejkaniče na soutěž o nejlepší chovatelskou stanici - projednáno a ÚPCH požádá p Sejkaniče o navržení kritérií

4) Zpráva o ošetření psa p. Mišínové byla přednesena a dána předsednictvu na vědomí.

5) Překlad standardu - ing.Bečková přislíbila překlad, zatím vyhotoven není.

6) Žádost pí.Mudrové o vydání rentgenových snímků DKK. Dle smlouvy o dílo s MVDr.Petrášem o vyhodnocení DKK, je povinen MVDr. p. Petráš snímky 10 let archivovat. Přístup ke snímkům má pouze odvolací komise, ke které se mohla pí. Mudrová odvolat.

Zapsala: 7.1.2001 Havlová


Pozvánka

na schůzi předsednictva RKČR. která se bude konat 17.března 2001 v 10,00 hodin opět v Chrudimi v ZKO. Pokud nedojde ke změně, nebudou další pozvánky rozesílány. Havlová -jednatelka

P.S.: Omlouvám se za chyby na konci řádků, jelikož mi můj syn upravil formáty stránek a mi se konce řádků nevešli do tiskárny. Proto jsem musela vše přepsat a posunovat, abych to vůbec vytiskla a rozeslala.

Všem ne vědomí - nerozdávejte přihláška do klubu, pokud neobsahují kolonku rodné číslo !!! Zbytečně si potom s lidma dopisuji. Díky za pochopeni.


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)