Předseda RKČR
Milan Nosek                                                                         

U Bylanky 124
530 06 Pardubice       

 

                                                                                                                        Brno 10.9.2001  

Věc: Žádost o zaslání podkladů

 

 Vážený pane předsedo,

jsem velmi potěšen zprávou o nastoupení cesty prověřování finančních transakcí funkcionářů předsednictva. Sám jsem o to KRK RKČR několikrát žádal,  bohužel bez valného úspěchu.

Cesta je to však bezesporu správná a zdá se mi velmi vhodné, abych i já (za využití článku 6, bodu 1./b. org.řádu) přispěl formou dodání dalších, dle mého názoru velmi závažných,  námětů. Členská schůze RKČR, která se koná za 73 dnů tuto snahu dozajista vděčně přijme.

Nyní bych se rád vrátil k Vašemu dopisu, podepsanému  „Za výbor RKČR, Milan Nosek“. 

Jak jsem zjistil prostudováním organizačního řádu, v organizační struktuře  RKČR bohužel neexistuje žádný „výbor“, a tudíž není jednoznačné, kdo vlastně  podklady požaduje a jménem koho jste se vlastně podepsal.

Pokud jste se snad zamýšlel podepsat jménem celého předsednictva (jak bývá v poslední době oblíbeným alibistickým zvykem) dovoluji si Vás upozornit, že v takovém případě musíte k dopisu přiložit kopii zápisu jednání předsednictva, ze kterého je naprosto zřejmé Vaše pověření jeho jménem jednat. (A to jak rozsah specifikace rozsahu pověření, tak výsledek hlasování o pověření). Teprve pak máte dostatečný mandát podepisovat se „za někoho jiného“.

Ve svém dopise také požaduje ověřené kopie faktur. Vzhledem k tomu, že se nejedná o běžnou praxi a také vzhledem k předpokládané výši nákladů na ověření kopií je třeba, abyste se nejprve jasně a závazně vyjádřil, zda je RKČR ochoten náklady 30 kč/strana spojené  s ověřením uhradit.

 

Se srdečným pozdravem

  

Ing.Ivo Přikryl
Jamborova 25
615 00 Brno
prikryl@eurosat.cz


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)