adresát:
KRK RKČR       

MVDr.Lenka Hanušová
Iva Seifertová
Odřich Cach

  

Brno 1. srpna 2001

   

Věc:  Stížnost na postup předsednictva

 

Dne 11. července jsem obdržel dopis předsedy RKČR Milana Noska, ve kterém mě žádal o účast na mimořádné výborové schůzi dne 21.7.2001, která měla projednávat kárná opatření proti mé osobě (příloha č.1).

I přes opakované urgence mi  předseda klubu p.Milan Nosek doposud neposkytl žádné konkrétní a určité podklady týkající se obvinění vznesených proti mé osobě. Tím mi byla odepřena možnost se na jednání připravit a efektivně se hájit.

Vzhledem k tomu, že jsem byl od 20.července do 22.července 2001 mimo území české  republiky, zaslal můj právní zástupce p.Radslav Janeček na adresu předsedy klubu Mgr. Milana Noska mým jménem omluvu z tohoto jednání a požádal ho o přeložení jednání na jiný termín. Viz  příloha č.2 – Omluvný dopis, příloha č.3 – podací lístek z pošty.

I přes fakt, že jste byl tedy řádně omluven, jak požaduje článek 19, bod 5 organizačního řádu, předsednictvo postupovalo v rozporu s ogranizačním řádem RKČR a projednalo udělení kárného opatření  v mé nepřítomnosti.

Dne 27.čevence 2001 byl  na klubovém serveru zveřejněn „Výsledek“ jednání předsednictva a vyrozumění o udělení důtky ze dne 21.čevence  2001. Já jsem však obdržel stejné výrozumění poštou až týž den odpoledne. Viz příloha č.4.

Organizační řád RKČR – článek 6 – práva členů,  bod c. říká:

„Člen má právo účastnit se jednání předsednictva klubu, jedná-li se o jeho členských záležitostech.“ ,

a dále pak v článku č.19 – kárná opatření, bod 5,:

„Ke každému projednávání přestupku resp. před rozhodnutím o přestupku, majícím za následek některé z výše uvedených kárných opatření, musí být doporučenou zásilkou přizváni k projednání členové, jichž se celá záležitost bezprostředně týká. Tito členové se jednání zúčastní na vlastní náklady. Nedostaví-li se člen bez řádné omluvy, proběhne jednání bez jeho účasti.“

Vzhledem k tomu, že přiložené přílohy 2 a 3  jasně prokazují, že jsem se na termín 21.7.2001 řádně omluvil, ani jsem se nijak jinak nezřekl svého práva pramenícího z článku 6, bodu c, organizačního řádu, němělo předsednictvo žádné oprávnění bez mé přítomnosti projednávat jakákoliv kárná opatření proti mé osobě.

 Rozhodnutí (oznámení?) o udělení důtky, tak jak mi bylo zasláno předsedou klubu p.Noskem musí obsahovat výrok (v tomto případě uložení důtky), odůvodnění, tj. definici v čem konkrétně spočívalo protiprávní (protiklubové) jednání člena, kdy a jakým způsobem se ho dopustil. 

Dále pak musí obsahovat poučení o možnosti podat opravný prostředek.

Dopis předsedy klubu však prakticky žádnou z těchto náležitostí neobsahuje,             naopak se v závěru dožaduje zastavení jakési „štvavé kampaně proti funkcionářům klubu“, tedy obviňuje moji osobu z činnosti, která nebyla ve zvacím dopise vůbec uvedena!

Za neslušnou, ne-li nehoráznou považuji také skutečnost, že ke zveřejnění „Výsledku“ jednání na klubovém serveru dochází dříve, než je doporučeným dopisem uvědoměn ten, koho se rozhodnutí týká.

Z výše uvedených závažných důvodů a porušení organizačního řádu RKČR žádám kontrolní a revizní komisi o:

Prošetření postupu předsednictva ze dne 21.července 2001.

Dále pak o sdělení, jaké byly finanční výdaje klubu spojené s touto, dle mého názoru neoprávněně svolanou schůzí předsednictva.

 S pozdravem

 

Ing.Ivo Přikryl
Jamborova 25
615 00 Brno

Přílohy:

1.      Dopis předsedy RKČR  p.M.Noska, kde žádá, abych se dostavil na mimořádnou členskou schůzi předsednictva.

2.      Omluva zaslaná doporučeně p.Noskovi .

3.      Kopie podacího lístku z pošty, prokazující zaslání omluvy.

4.      Dopis předsedy p.M.Noska, oznamující mi udělení kárného opatření.Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)