CMKU-p.Šiška 
U Pergamentky 2 
170 00 Praha 7
						Dne:9.11.2001
Chci Vám sdělit ke stížnosti p.Ing.Přikryla,který si u Vás 
stěžoval u pracovníka který je k tomu u Vás kompetentní a 
který tyto záležitosti má na vyřešení.Tak mu prostřednictvím Va-
šim sděliji celou záležitost. P. Ing.Přikryl si stěžoval na pana
MVDr Sedláře,že jmenovaného p.Ing.Přikryla na Speciální vý-
stavě napadl v kruhu. Musím Vám sdělit že se tak nestalo a jmeno-
ný Ing.Přikryl si celou záležitost vymyslel já u celého dá se ří
ci provokativního vystoupení p.Přikryla byl i s p.Procházkou,kte
rý celou věc dořešoval v kruhu a p.Ing.Přikryla usměrňoval.Víte
jednalo se tam o provokaci ze strany stěžovatele.S p.MVDr Sedlá-
řem bylo hovořeno ve smyslu aby šel poradit do kruhu kde posuzo-
val p.Ing.Řádek neboť řada lidí nebyla spokojena z jeho posuzová
ním.Pan MVDr Sedlář chtěl ochotně vyřešit záležitost určitého sp 
sporu jako hlavní rozhodčí této výstavy.Když vešel do kruhu,kde 
byl přizván stěžovatel p.Ing.Přikryl vešel do kruhu s kamerou kt 
kterou pomalu vtlačil hl.rozhodčímu do obličeje a provokativním 
způsobem mu bránil v cestě.P.MVDr.Sedlář pouze pravou rukouodstr 
čil p.Ing.Přikryla a řekl,ať mu uvolní cestu/což se nestalo amus 
el proto zasáhnou jeden člen klubu p.Hynek Procházka který oba 
potom jednotě odešli z kruhu.Nechápu jak Váš orgán na tento vymy 
šlený panflet p.Ing.Přikryla/kterého všichni určitě dobře znáte 
jako problémového člověka jak u Vás tak v našem klubu.Jak jste 
mohli odstranit p.MVDr Sedláře s posuzování na Mezinárodní výsta 
vě české Budějovice a dát tam nekvalitní rozhodčí jako je p.Buri 
anková,která posuzovala psi jedině spravedlivě ze svého chovu a 
ostatním zvířatům ubližovala tím že si vymyslela vadu na kterou 
jim dala daleko horši ocenění nežli u zvířat svých a hlavně vždy 
posuzovala lidi a ne psy.Vždy měla slabost pro lidi kteří s její 
jím psem kryli nebo měli potomky z jejího chovu.že jsem odbočila 
to ne tak úplně protože posuzovatelky se to také týká.Protože kd 
kdyby byla spravedlivá nikdy by nepřipustila ani to že šla posuz 
zovat za jiného rozhodčího v tomto případě za MVDr Sedláře který 
se ničím neprovinil.Je to inteligentní člověk, který se dovede na 
nad tyto záležitosti povznést anikdy by neudělal to co tvrdí p.I 
ng.Přikryl. Znám p.MVDr Sedláře již delší dobu,je to fundovaný od 
borník,kvalitní a spravedlivý rozhodčí,navíc velice skromný clov 
člověk,který je spíše v ústraní.Takových kvalitních lidí jako je 
on je skutečně velice málo o jeho kvalitách víme my členové RTW, 
Kteří si ho nesmírně pro tuto vlastnost vážíme.Dále chci říci já 
jak je možné že jste celou věc na základě obvinění neprošetřili 
a řešili celou věc,tím že jste poškodili vzácného člověka, žádám 
aby jste se k celé záležitosti vyjádřili prostřednictvím p 
předsednictva Rottweiler klubu.
Samozřejmě písemnou formou.
			S pozdravem 
					Ilona Mudrová 
					Modrá 1978/39
					155 00 - Praha 5 
					Stodůlky. 
Kopie: 
	Předsednicto Rotweiler 
	Klubu ČMKU p.Šiška 
	Mudrová Ilona

Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)