Stanovisko předsednictva RKČR k žádosti paní L. Kopcové a ing. Přikryla

Důvody, které mne vedly k napsání těchto řádků jsou dvojí.

V první řadě slib, který jsem dal na schůzi předsednictva RK ČR, v druhé řadě čistě osobní. V první řadě proto, že se sliby mají plnit, v druhé řadě možná i proto, že i dalším autorům řádků na internetu pomohu pochopit celou, možná i zbytečně chaotickou kauzu.

Protože se tímto plemenem zabývám od roku 1960 pasivně, od roku 1967 aktivně a nechci se rotvajlerů vzdát, ani po nesmyslném ukončení kupírování, nemám potřebu se seberealizovat v chovatelském klubu, jsem již dostatečně starý, abych mohl i bilancovat, zažil jsem obdobu postupných začátků plemene, pomalého i rychlého rozvoje plemen se všemi důsledky, možná zažiji i období deprese, je to jistě dost důvodů k napsání těchto řádků.

Všechny uváděné důvody mne vedou k tomu, že to nemá být polemika na dopis zveřejněný ve Zpravodaji  RK ČR, a už vůbec ne na reakci ing. Přikryla a jeho souputnic na stránkách internetu, ale pohled člověka, který velmi pokorně a s cílem udržet plemeno v povědomí veřejnosti tomuto úsilí věnuje ze svého volna nekonečný počet hodin, let, možná i desetiletí. Nejsem ani „významný“ chovatel nebo vystavovatel a přesto se snažím plemeni stále pomáhat. Někdy je to vidět více, jindy téměř ne, ale nikdy jsem od tohoto úsilí neustoupil. Myslím si, že symbolem se mnou spjatým vždy rotvajler zůstane. A to i když nebudu vykonávat jakoukoli funkci. Za svůj život jsem si již užil mnoho urážek za ochranu rotvajlerů a zatím mi to nikdy nevadilo. Jsem ochoten podstoupit i velmi citelné ústrky, pokud věřím v prospěšnost úsilí v zájmu mého plemene.

            První nabídky elektronického zpracování dat našeho klubu jsem inicioval já osobně v polovině  roku 1997, protože ruční zpracovávání dat bylo již neúnosně zdlouhavé, vzhledem k obrovskému nárůstu členské a chovatelské základny. Oficiálně jsem o programu Propet vet informoval předsednictvo 13.9.1997. Tam jsem byl naúkolován, abych tento program připravil pro RK ČR. Vstoupil jsem s dalšími členy  předsednictva do jednání o úpravě tohoto programu, protože program byl původně koncipován pro poněkud jiné využití a musel být částečně upraven podle našich požadavků.

13.9.1997 se objevuje nabídka ing. Přikryla k vedení stránek klubu na internetu. Od této chvíle ing. Přikryl získává zprostředkovaně informace z klubu a vše začíná prezentovat  na těchto stránkách. Tak je mu postupně umožněn přístup k materiálům našeho klubu. Množství požadovaných materiálů pro zveřejnění roste a tím se rozvíjí i stránky klubu. Ing. Přikryl získává důvěru a přístup ke všem materiálům klubu, bez omezení. Opakovaná setkání s programátorem a tvůrcem tohoto programu přinesla výsledky prvního ověřování. V této snaze mi pomáhali i pracovníci Plemenné knihy, která na tento program také najížděla. Na schůzi předsednictva 14.9.1998 bylo v zápise, že Plemenná kniha „zajistila nový počítačový program PSI 97, na základě tohoto programu budou všem plemenům, která ho využívají, dostávat z PK  veškerá data. Toto se týká i našeho plemene.“ Tím byla zajištěna kompatibilnost při zpracování údajů mezi klubem a PK. Protože nepatřím k počítačovým znalcům, technické zabezpečení zajišťovala další členka předsednictva a já se nadále zabýval obsahem a možnostmi systému. Práce to byla velmi zdlouhavá a postupně se ukazovalo, že tento program neplní naše požadavky. Dr. Schánilec návrh zpracování těchto dat také ing. Přikrylem.

Osobní problémy spolupracující členky předsednictva vedly k přerušení její práce na tomto programu a počítač s tiskárnou a daty se přesunul po opravě k jiným členům předsednictva, kteří měli počítač využívat také k jiným úkolům. Veškerou iniciativ  převzal na sebe ing. Přikryl po svém zvolení místopředsedou RK ČR 30.1.2000. Tímto okamžikem mu byla oficielně zpřístupněna veškerá data klubu, včetně podkladů z Plemenné knihy ČKS. Databáze PSI 97 byla zavržena jako nepoužitelná, se kterou se nebude nadále pracovat. Ing. Přikryl dostal veškeré materiály , měl je zpracovat a dát klubu k dispozici. Veškerá zpracovaná data se objevila okamžitě na stránkách internetu, které ovšem, jak se ukázalo až nyní, byly jeho soukromé stránky, a do Zpravodaje téměř nic. Stále jsem zastával názor, že hlavním informačním mediem RK ČR je jeho Zpravodaj a nikoli internet, protože většina členů RK ČR nemá zatím na internet přístup.

Jednou mi byla poskytnuta ing. Přikrylem disketa s pracovní verzí se slovy: „abyste se naučil, pane doktore“. K hodnocení jakýchkoli dalších údajů jsem se již nedostal. Ing. Přikryl stačil na vše sám jakékoli spojení se mnou přerušil. Nevím zda a s kým spolupracoval z předsednictva, ale já jsem to nebyl.

Veškerá dokumentace je podle stanov klubu majetkem RK ČR. Měla by být tudíž klubu k dispozici.Veškeré zpracované údaje měl klubu poskytnout v okamžiku, kdy se zřekl, pro nedostatek času dne 7.1.2001, spolupráce pro RK ČR. Na tuto výzvu mi bylo sděleno, že jsou ve formě, se kterou nebude umět nikdo mimo ing. Přikryla pracovat.

Klub zadal vedení stránek na internetu jiným členům RK ČR, tito lidé nyní zpracovávají znovu celou agendu.

            Ing. Přikryl, jako oficiální místopředseda RK ČR od 30.1.2000 ani jednou oficiálně na schůzi předsednictva neupozornil na chyby, kterém jmenuje ve svém dopise.

Dodnes nemám oněch 400 – 600 údajných zvířat s průkazem původu , která nejsou registrována. Statistiky a hodnocení zveřejnil až na členské schůzi 25.11.2000 a ne dříve ve Zpravodaji. Mělo to snad jiný hlubší smysl? Údaje zpracované z podkladů Plemenné knihy mi nebyly dodnes dodány v tištěné formě, abych s nimi mohl nadále pracovat. Proč abdikoval spolu s Dr. Schánilcem i ing. Přikryl na členské schůzi, když je tak hluboce přesvědčen o své pravdě. Do své abdikace dne 23.9.2000 jsem nedostal do ruky, jako ÚPCH, jedinou statistiku nebo hodnocení, abych se mohl k těmto věcem vyjádřit.

Byla to chyba toho, kdo nic nedostal, nebo také toho, který vše k dispozici měl, zpracoval to a který před ÚPCH tyto výsledky tajil.

Myslím si, že by se měl ing. Přikryl více zamyslet nad prací předsednictva v němž pracoval, od zvolení 20.11.1999, a více hledat chyby v koncepčnosti vedení klubu v této době.

Na závěr bych rád uklidnil ing. Přikryla a paní Lucii Kopcovou, že archivuji některé materiály starší i 30 ti let a zatím se neztratily, ani jim nehrozí akutní nebezpečí.

MVDr. M. Sedlář
ÚPCH RK ČR
Za celé předsednictvo RK ČR


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)