ÚPCH RKČR
MVDr. Miloš Sedlář                                                                        

post box 4
252 62 Horoměřice                                                                                          

                                                                                                                        Brno 19.4.2001 

Věc: Žádost o jasnou a přímou odpověď

Vážený pane ústřední poradce chovu,

ve zpravodaji IV/00 byla zveřejněna žádost o nápravu stavu, podepsaná mnou a sl.Kopcovou. Tato žádost byla velmi stručná a obsahovala sedm jasně a pochopitelně vyčleněných bodů.  Dne 3.dubna 2001 jste doporučenou poštou obdržel další můj dopis adresovaný Vám, jako poradci chovu. I tento dopis obsahoval sedm snadno pochopitelných bodů, podložených citacemi z normativů a zápisů jednání.

Na můj dopis člena RKČR adresovaného ÚPCH jste se neobtěžoval opovědět (běžná  to slušnost, u  voleného funkcionáře dokonce povinnost ). Na žádost první jste odpověděl přes Zpravodaj. Po přečtení „Stanoviska předsednictva RK ČR k žádosti paní L. Kopcové a Ing. Přikryla“ jsem však nevěděl, zda se mám smát nebo brečet.

Jak jinak se může člověk stavět k textu, kde již první řádek je nesmysl. Vždyť neexistuje žádný  zápis z jednání předsednictva a to až do uzávěrky zpravodaje 28.února 2001, kde by se jeho členové alespoň zabývali a už vůbec ne kde by hlasovali o textu, který jste  „za celé předsednictvo  MVDr. Sedlář“ podepsal (tedy pokud si nemyslíte, že předsednictvo = Vy).

Velmi tragikomickou je stať, kde nám připomínáte, „že sliby se mají plnit“. Zvláště když to píše člověk, který něco veřejně slíbil na členské schůzi, slib prošel i zápisem, ale dnes se k tomuto slibu už nezná. 

Moc pěkně se čtou fráze: „pohled člověka, který věnoval nekonečný počet hodin, let možná i desetiletí…“, „ velmi pokorně a s cílem udržet plemeno…“, „jsem ochoten podstoupit i velmi citelné ústrky“.  Taktéž asi málokdo věří větě „nemám potřebu se seberealizovat v chovatelském klubu“ , „ a to i když nebudu vykonávat žádnou funkci“.

Vy, pane ÚPCH, Vy jste prokazatelně neplnil svoje povinnosti po několik posledních let , a to i když jste funkci měl. A to významnou, vlastně tu pro naše RTW takřka nejvýznamnější. Nechtějte nás tedy přesvědčovat, že věci budou lepší, když funkci mít nebudete. Nebo právě proto, že ji znovu máte.

Ale nyní  již vážně. Nevím zda úmyslně nebo z liknavosti, ale neobtěžoval jste se reagovat ani  na jeden konkrétní bod žádosti. Já osobně se domnívám, že úmyslně, neboť asi máte dobré důvody, proč se snažíte vyhnout odpovědnosti. Rozeberme si argumenty Vašeho „prohlášení k lidu“. 

Velmi přesně si pamatujete, kdy se objevila moje nabídka na presentaci plemene RTW přes internet. Ano, bylo to v den MR RTW v Opočně. Už ale opět presentujete jen půl pravdy. Zapomínáte  totiž doplnit, že jste v té době dostal od předsednictva RKČR úkolem projednat se mnou podrobnosti a formu vztahu RKČR a www.rtw.cz. 

Nejen, že jste tento úkol předsednictva ignoroval , ale v současné době dáváte mě za vinu něco, co bylo prokazatelně (viz. zápisy z předsednictva) Vaším úkolem, který jste za tři roky ani nezačal plnit.

Pro Vaši informaci a také těch, které zřejmě úmyslně matete, PK na program PES 97 nikdy „nenajížděla“, jak ve svém díle píšete. Ona totiž plemenná kniha používá ke zpracování dat již mnoho let nástroj FoxPro a program PES 97 je čistý MS Access produkt. PK se dokonce od PES 97  programu oficielně distancovala.  Nemá s ním totiž nic společného.

Nezlobte se na mě, ale nemohu věřit ani tvrzení „já se nadále zabýval obsahem a možnostmi systému, práce to byla zdlouhavá“.  Ptáte se proč ? Tak za prvé proto, že možnosti systému jsou ještě i dnes stále stejné, jako byly v době předaní programu RKČR a nedošlo k žádným změnám funkčnosti.  Také po obsahové stránce není o čem hovořit. Je ale možné, že jste se skutečně  „zabýval“, ale bohužel s nulovým výsledkem.

To, že program není až tak vhodný, to se neukázalo postupně, jak píšete ve svém příspěvku, ale přednesl jsem to já na schůzi předsednictva RKČR až v roce 2000. Nuž nevadí, klidně Vám to přenechám. Na rozdíl od Vás znám faktické technické důvody, proč je program nevhodný a jsem taktéž  schopen svoje tvrzení obhájit, či předložit alternativní řešení.

Píšete, že zvolením místopředsedou dne 30.1.2000 mi byla zpřístupněna veškerá data klubu. Nic proti tomu, kdyby jste o několik řádků  výše netvrdil, že již někdy podstatně dříve „Ing Přikryl získává důvěru a přístup ke všem materiálům klubu, bez omezení“.  Trošku zmatek, nemyslíte ?

Velmi důrazně se ohrazuji proti Vašemu lživému tvrzení , cituji : „.. kdy se zřekl pro nedostatek času dne 7.1.2001  spolupráce pro RK ČR“.

Vážený pane ÚPCH, možná by Vaší věrohodnosti prospělo, kdyby jste si pečlivě přečetl zápisy ze schůzí předsednictva a citoval je tak, jak jsou skutečně napsány  (zpravodaj 1/01, strana 8, bod 3. „Ing Přikryl pro nedostatek času nemůže nadále dělat stránky pro internet.“).

Jak každý, a možná i Vy sám vidíte, není tam ani slovo o „spolupráci pro RK ČR“.

Právě naopak , pokud vydržíte číst zápis z této schůze i dál, dočtete se v něm, že jsem naopak přijal i další úkoly, jako třeba zpracování normativů, příprava metodiky na novou bonitaci a podobně. Všechny tyto úkoly jsem splnil.

Hlavním důvodem, proč jsem nechtěl dělat další internetové stránky, byla snaha o získání více času, který by mi umožnil dokončit zpracování dat RK ČR , jež jste Vy po několik posledních let ( a to i když jste za ně z titulu své funkce nepopiratelně zodpovědný) zanedbával.  Já totiž RKČR chci pomáhat i bez funkce a zdarma a jsou za mnou ( i když se Vám to asi nelíbí) vidět výsledky. 

Jak sám píšete „Veškerá zpracovaná data se objevila okamžitě na stránkách internetu“.  Určitě se shodneme, že internet je medium veřejné a každý kdo měl zájem a chuť měl možnost si výsledky stáhnout.  Nikomu nebylo bráněno. Kdo to neuměl, mohl požádat třeba přátele, nebo zajít do internetové kavárny.

Taktéž se musím ohradit proti vašemu dalšímu tendenčnímu tvrzení „ .. a do Zpravodaje téměř nic“.  Není mojí vinou ( a můžu to doložit kopií emailové zprávy ), že redaktorka zpravodaje neuměla otevřít další listy jednoho dokumentu MS Excel.  I přes tento drobný problém byly statistiky vrhů zveřejněny ve zpravodajích 2 a 3 / 00.

Hotový katalog DKK byl předložen již v polovině roku 2000 na schůzi předsednictva, na kterém jste ovšem Vy chyběl, neboť „prý jste píchnul kolo a nikdo Vám je nechce opravit“.   Další „update“ údajů jsem provedl 24.10.2000 a předal zastupujícímu poradci chovu.

Zpracování kontrol vrhů bylo oficiálně zahájeno na schůzi předsednictva v září 2000 a kdyby jste je Vy sám nezablokoval tím, že jste mi nepředal jediný zápis o kontrole vrhů  a to i přes to, že jste v té době byl řadovým PCH, už mohlo dnes být dokončeno a předáno členům.

Vědomě jste ignoroval jak rozhodnutí předsednictva, tak telefony i dopisy ÚPCH p.Milana Noska. Víte pane ÚPCH, nebýt vaší malé sabotáže, mohli členové mít všechny kontroly vrhů dávno zpracovány a disponovat s nimi v mnoha archivních kopiích.

Takže ti „jiní členové“, kteří nyní znovu zpracovávají celou agendu, dělají opakovaně něco, co je již dávno hotovo. Nečiní Vám ale  zřejmě problém, nechat řadové členy RKČR, zřejmě pouhý to zdroj členských příspěvků, čekat trošku déle. Vždyť už čekají tolik let, takže o pár měsíců více či méně, to už podle Vás asi nehraje roli. Hlavní přece je, že na tom, co se bude zveřejňovat, bude napsáno MVDr. M.S. Nebo se pletu? Jestli ano, tak se velmi omlouvám…

Jako poslední prokazatelně pomýlený bod Vašeho literárního pokusu, kterému bych se chtěl věnovat, jsem si vybral toto tvrzení: „Ing Přikryl jako oficiální místopředseda RK ČR od 30.1.2000 ani jednou oficiálně na schůzi předsednictva neupozornil na chyby, které jmenuje ve svém dopise. Dodnes nemám oněch 400-600 údajných zvířat s průkazem původu, která nejsou registrována.“

Takže:

13. března 2000 jsem obdržel první RTW data z PK.

22.dubna 2000 jsem Vám jak sám uvádíte (je to pokrok, neboť donedávna jste ještě tvrdil, že jste nedostal nikdy nic) veřejně na schůzi předsednictva, předal disketu s kompletní databází plemene RTW, upravenou a setříděnou ve formátu MS Excel. Uvedl jste, že počítač nemáte, neumíte s ním zacházet, ale že máte někoho, kdo Vám data otevře a vytiskne.  Během této schůze jste byl veřejně upozorněn na nedostatky evidence PK.

23. dubna 2000 jste posuzoval na speciální výstavě RTW psy. Po skončení posuzování jsem na Vás čekal a snažil jsem se s Vámi řešit nedostatky evidence a podrobnosti zpracování dat. Neměl jste čas (přítomen MVDr. Schánilec).

30. dubna 2000 po skončení posuzování na MVP v Č.Budějovicích  jsem se opět pokoušel získat z Vás informace týkající se chyb evidence PK a náměty pro zpracování chovatelských dat RKČR, aby co nejlépe vyhovovala.  Neměl jste čas.

Následně jsem Vám ještě několikrát telefonoval ( jsem opět schopen doložit výpisy z telefonních účtů). Opět jste trpěl nedostatkem času.

Takže shrnu. Vážený pane ÚPCH. Vy jste ÚPCH a máte za stav evidence plemene neodejmutelnou zodpovědnost . Nemůžete se vymlouvat, že jsem Vám něco nedal, neboť jste kdykoliv po celá ta léta mohl požádat o kopii dat, zrovna tak jednoduše, jako jste nyní zakázal, aby mi byla dávána k dispozici. 

Pane ÚPCH, není dost dobře možné, aby před Vámi někdo výsledky „tajil“, jak píšete ve Zpravodaji, Vy jste ten, kdo měl výsledky produkovat a předkládat členské základně.  A když už je produkovat neumíte (nechcete, nemůžete,… dosaďte si sem co chcete) tak jste si o ně měl alespoň říct, tak jako to učinili jiní členové RKČR.  Místo toho jste vědomě ignoroval povinnosti Vám z titulu funkce ÚPCH plynoucí. 

To, že nepíšete pravdu dokazuje už jen ta prostá zkušenost, že po členské schůzi, kdy jste byl opět zvolen do funkce ÚPCH, jste měl přístup ke všem materiálům, včetně katalogu DKK a všech statistik, které na schůzi představil zastupující ÚPCH p. Nosek. Já jsem Vám už bránit nemohl, neboť jsem v předsednictvu nebyl. Takže co nám na to řeknete? Snad ne, že Vám je v listopadu 2000 zapomněl p. Nosek dát a Vás ani nenapadlo se  zeptat? Nezlobte se, ale vypadá to, že jste neměl moc zájem něco zveřejňovat…

Vážený pane ÚPCH, přestaňte se už konečně schovávat za předsednictvo, za předsedy či já nevím za koho.

Buďte tak laskavý, přestaňte „mlžit“ a napište na jednoduchou a přímou otázku jasnou a přímou odpověď.  

Zkuste pro jednou také napsat a podepsat dopis sám za sebe. Přestaňte se věčně za někoho schovávat a postavte se k našim připomínkách jako slušný člověk, který se nebojí na konkrétní otázky dát konkrétní odpověď, zkratka jako chlap!

 Zůstávám s pozdravem

Ing.Ivo Přikryl
Jamborova 25
615 00 Brno
prikryl@eurosat.cz

Lucie Kopcová
Havířovská 428
199 00 Praha 9
kopcova@kondor.cz

P.S.: Byl jsem také velmi pobaven poznámkou „Ing Přikryla a jeho souputnic“. Není mi moc jasné,  co jste tímto chtěl říci. Neodbytně se mi však vkrádá na mysl staré české přísloví „Podle sebe soudím tebe“..

 

 


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)