Kontrolní a revizní, komise
Rottveiler klubu ČR

ing.Ivo Přikryl
Jamborova 25
Brno


Šetření ve věci stížnosti na plýtvání finančními prostředky klubu.

a/ prošetření celé události a zveřejnění přesných nákladů, které byty vynaloženy rozesláním těchto nesmyslných pozvánek.

Šetřením KRK RKČR bylo zjištěno, že celkové náklady na vytištění a rozesláni pozvánek na členskou schůzi činily 6350,- Kč.
Dle vyjádření členů předsednictva p.Milana Noska a p.Karla Švancary má pozvánka na členskou schůzi především informativní charakter pro členskou základnu RKČR o momentální situaci v klubu a žalobě podané proti žalovanému Rottweiler klubu České republiky.

b/ sdělení, kdo výše jmenovaný dokument sepsal a kdy, a na kterém jednání předsednictva byl tento dokument projednáván a odhlasován. Požaduji kopiji zápisu z. tohoto jednání předsednictva.

Šetřením KRK RKČR bylo zjištěno, že dne 21.7.2001 bylo na schůzi předsednictva rozhodnuto o napsání pozvánky na členskou schůzi, o jejím obsahu, přiložení žaloby na Rottweiler klub ČR a Usnesení městského soudu v Brně. Pozvánka byla vypracována více členy předsednictva . V zápisu předsednictva z 21.7,2001 není uvedeno projednávání této pozvánky.

c/ neprodlené uvedení lživého tvrzení o zamítnutí žaloby na pravou míru.

KRK si zajistila poradnu odborníka z oboru práva a bylo zjištěno, že Usnesením Městského soudu v Brně bylo zamítnuto předběžné opatření na kupírování ocasů požadované navrhovatelem. Tudíž byla zamítnuta jen část uvedené žaloby. KRK RKČR doporučuje předsednictvu RKČR, aby neprodlené informovala členskou základnu o tomto rozdílu, kdy není zamítnuta žaloba jako celek.

d/ vysvětlení, proč nemohla být pozvánka na členskou schůzi vytištěna v klubovém Zpravodaji, jehož uzávěrka byla před třemi dny, a jenž by měl být rozesílán během dvou až tři týdnů.

Šetřením KRK RKČR bylo zjištěno, že předsednictvo chtělo, aby členská základna RKČR byla včas informována o možných důsledcích podané žaloby pro chovatele i majitele rottweilerů, kteří mají kupírovaný ocas a narodili se po 15.10.2000. Dalším důvodem je velký obsah současného klubového zpravodaje, ve kterém by tato zpráva mohla být přehlédnuta. KRK RKČR se domnívá, že předsednictvo RKČR mělo o takto závažné žalobě informovat, členskou základnu neprodleně po zjištění podání žaloby a nebo ihned po obdržení Usnesení Městského soudu., to jest v měsíci červnu 2001.

e/ o sdělení, jaká opatření budou učiněna, aby se takto promrhané prostředky vrátily zpět do pokladny klubu a kdo je za toto plýtvání zodpovědný

Dle názoru KRK RKČR se nejedná o promrhané prostředky.

KRK RKČR doporučuje předsednictvu RKČR aby si'zajistilo právní poradnu, neboť nejde o spor, který by byl sporem předsednictva s několika členy RKČR.

Žaloba není zamítnuta a právní spor bude pokračovat po prostudování a projednání materiálů, které byly soudu předloženy žalobcem. Je nevyhnutelná, aby si předsednictvo zajistilo právního zástupce, který by předsednictvo v tomto sporu zastupoval tak , aby na právní nedostatečnost předsednictva RKČR nedoplatilo mnoho chovatelů a majitelů rottweilerů.

Dne 23.10.2001

Za KRK RKČR
MVDr. Lenka Hanušová
Oldřich Cach


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)