Vážený pan
Ing. Ivo Přikryl 
Jamborova 25
615 00 BRNO


Věc: odpověď na stížnost ze dne 22. 5. 2001


K bodu č. 1 Vaší stížnosti:

RKČR zveřejnil na svém serveru seznam plemeníků, který byl chybně prezentován jako "katalog".
Tento seznam však není úplný, je průběžně doplňován a jako celek bude připraven k akci Svodu plemeníků.

Platný seznam všech plemeníků, kteří splnili podmínky je uváděn ve zpravodaji stanoveným způsobem.

Poradci chovu jsou informováni ÚPCH a tudíž není možné, aby byli majitelé chovných psů, kteří mají splněny všechny podmínky jakýmkoliv způsobem poškozováni.

 

K bodu č.2 Vaší stížnosti:

Katalog DKK byl zpracován z informací, které v době jeho sestavování poskytla členům pověřeného týmu Plemenná kniha. Nadále bude tento katalog doplňován po získání dalších údajů z PK a jejich zpracování.

 

K bodu a) Vaší stížnosti:

Za zpracování seznamu plemeníků je odpovědný ÚPCH, který tento neúplný seznam nechal uveřejnit pod názvem "Katalog". Úpch bude KRK požádán o nápravu ve smyslu odstranění názvu "Katalogů".

 

K bodu b) Vaší stížnosti:
Viz bod a)


K bodu c) Vaší stížnosti:
Vydání katalogu DKK ve stávající podobě schválilo předsednictvo RKČR. Katalog byl sestaven z materiálů poskytnutých Plemennou knihou v době jeho sestavování. Doplňování katalogu bude prováděno průběžně po získání dalších dat z Plemenné knihy.

( Ve Vámi uvedeném "namátkovém,, seznamu zvířat chybějících v oficiálním katalogu DKK je např. uveden pes Ex Vlady-Sal, který v tomto katalogu uveden je - bylo zjištěno namátkovou kontrolou ...)


K bodu d) Vaší stížnosti:
ÚPCH schválil vydání Katalogu DKK, protože se jedná o většinu zpracovaných informací, které již mohou chovatelé využít pro svou potřebu i v této podobě.

 

K bodu e) Vaší stížnosti:
Po zpracování dalších materiálů z Plemenné knihy bude katalog DKK doplněn o další údaje.
Katalog plemeníků bude v písemné podobě vydán k akci Svodu plemeníků a současně průběžně doplňován na internetových stránkách.


K bodu f) Vaší stížnosti:
O provedení kompletního odborného zpracování Katalogu DKK jste byl požádán na členské schůzi RKČR konané dne 25.11.2000 (viz zápis z této schůze).
Dne 7.1. 2001 na výborové schůzi v Chrudimi, kam jste byl přizván, jste odmítl spolupráci z časových důvodů (viz. zápis ze schůze.) Z tohoto důvodu předsednictvo pověřilo touto prací jiné členy RKČR. Materiály, které jste již měl zpracovány jste předsednictvu nepředal s odůvodněním, že nejsou zpracovány v konečné podobě, a že tuto formu zpracování, by kromě Vás neuměla jiná osoba používat.

K bodu g) Vaší stížnosti:
Dle vyjádření ÚPCH:
Uvádí, že v době členské schůze 25.11.2000 se s Vámi dohodl o provedení kompletního a odborného zpracování chovatelských dat, avšak po Vašem odmítnutí spolupráce ze dne 7.1.2001 na výborové schůzi v Chrudimi, byl Vaším přístupem donucen hledat náhradní řešení v podobě nových zpracovatelů dat, kteří byli nuceni i nově data získat.


K otázkám k mé osobě :
Na vaši žádost jsem odpověděla dne 30.1.2001
Předsednictvo RKČR není. oprávněno a také neodpovídá na stížnosti adresované KRK. RKČR.
Stížnosti na předsednictvo nejsou projednávány předsednictvem, ale s předsednictvem musí být projednány revizní komisí, neboť se jich týkají a oni musí vysvětlit důvody svých jednání, kterých se stížnosti týkají.

Odpovědi byly v zápise z příslušné schůze viz zápis ze dne 17.3.2001. Na Vaši žádost Vám bude samostatný dopis s odpovědí odeslán doporučené dne 15.6.2001...)


Plnění svých povinností vyplývajících z funkce v KRK RKČR se nevyhýbám a členská schůze k mé činnosti neměla výhrad. Vy sám jste měl možnost sledovat moji práci za Vašeho působení v předsednictvu a v té době jste k mé práci také výhrady neměl. Nejsem si vědoma, že by se od té doby styl mé práce nebo styl práce komise změnil. 

K vaši žádosti ohledně odpovědi do 14-dnů od doručení dopisu uvádím, že tento termín není nikde stanoven. KRK se řídí obecně platnými ustanoveními.

S pozdravem za KRK RKČR
MVDr. Lenka Hanušová, 
Máchova 178
411 55 Terezín

Terezín 13.6.2001


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)