Kontrolní a revizní komise
Rottweiller klubu ČR

Dne 4.9.2001

Ing.Ivo Přikryl 
Jamborova 25 
615 00 Brno

 

Stížnost na postup předsednictva RKČR ve věci kárného opatření.

K uvedené stížnosti provedla KRK RKČR následující Setření.

I.Projednání kárného opatření bez přítomnosti Ing.Ivo Přikryla.

Předsednictvo RKČR dne 2.6.2001 na své výborové schůzi rozhodlo o předvolání ing.  Ivo Přikryla  k  projednání přestupku dle Organizačního řádu RKČR VI.Kárná opatření  článku  19.Ve věci řešení stížností na Vaší osobu od členů klubu.

Dne 3.6.2001 napsal předseda RTW klubu zvací  dopis,ve kterém jste byl přizván k projednání uvedeného přestupku dne 30.6.2001.

Dne 4.6.2001 byl dopis odeslán na Vaší adresu.

Dne 5.6.2001 byl dopis převzat na vaší adrese.

Dne 6.6.2001 Mgr.Radslav Janeček zastupující  Vaší osobu zaslal předsedovi RTW klubu  žádost o zaslání "těchto stížností" které mají být projednány předsednictvem RKČR s Ing.Ivo Přikrylem.

Dne 19.6.2001  zaslal Mgr.Radslav Janeček  oznámení předsedovi RKČR.  kde uvádí že  do dnešního dne neobdržel žádnou zprávu k projednání přestupku a z tohoto důvodu se jeho klient nemůže dostavit, neboť mu není  známo ohledně čeho, by se měl odpovědně vyjadřovat. V závěru uvádí  " Jak  jsem již  dříve sdělil je můj klient připraven  se  schůze zúčastnit  v  jakémkoliv pozdějším termínu,po té co mu bude sdělen předmět jednání".

Protože  bylo  zřejmé, že  po sdělení  podrobností  projednání přestupku,které by jste obdržel nejdříve 27.6.2001, se v uvedeném terminu z časových důvodů nestihnete připravit a  schůze se zúčastnit, byla schůze  dne 30.6.2001 zrušena a  byl dojednán nový termín výborové schůze předsednictva a to dne 21.7.2001.

Dne 9.7.2001 předseda RKČR napsal ing.Ivo Přikrylovi zvací dopis na výborovou schůzi předsednictva RKČR konanou dne  21.07.2001 v dopisu byl podrobně uveden předmět projednání.

Dne 10.7.2001 byl dopis odeslán a dne 11.7.2001 převzat na adrese ing.Ivo Přikryla.

Dne 12.7.2001 napsal mgr.Radslav Janeček omluvný dopis předsedovi RKČR,kde  uvádí"žádám  o  přeložení  na  jiný  termín,neboť ing.Přikryl má již v inkriminovaném termínu/20.7-22.7/dlouhodobě naplánovanou a  zajištěnou zahraniční cestu." dále žádá o bližší specifikaci zmiňovaných provinění.

Dne 18.7.2001 byl výše uvedený dopis odeslán předsedovi RKČR.

One 20.7.2001 v 17.00 hodin byl předsedou RKČR dopis převzat.

Na 21.7.2001 plánovanou výborovou schůzí  se  již z omezených Časových důvodů  nepodařilo  odvolat. Neboť telefonicky nebyly zastiženy členové předsednictva  p.Havlová.p.Dubská a předsedkyně KRK MUDr.Hanušova.

Dne 21.7.2001 předsednictvo RKČR na výborové schůzi rozhodlo o udělení důtky dle Organizačního rádu RKČR článek 19-lb.z důvodů uvedených ve zvacím dopisu ze dne 9.7.2001.

Po projednáni výše uvedených skutečnosti KRK zaujala stanovisko:

Předsednictvo RKČR.v souladu s Organizačním řádem RKČR či.19-Kárná opatřeni, pozvalo Ing.Ivo Přikryla na mimořádnou výborovou schůzi předsednictva RKČR, konanou dne 30.6.2001,k projednáni přestupku. K projednání přestupku se Ing.Ivo Přikryl odmítl dostavit, pokud nebudou uvedeny podrobně důvody jeho provinění. Tento důvod neúčasti nebyl předsednictvem RKČR uznán, jako "řádná omluva", jak to má na mysli Organizační řád čl.19-Kárná opatření bod 5. Oprávněně mohl být proto již na uvedené výborové schůzi projednán přestupek bez přítomnosti Ing.Ivo Přikryla viz.výše OŘ čl.19-5. Přesto byl umožněn nový termín projednání dne 21.7.2001. I na tento další termín byl právním zástupcem Ing.Ivo Přikryla zaslán omluvný dopis, tentokrát pozdě k tomu, aby schůze mohla být odvolána, doručen byl dne 20.7.2001, v dopisu uvádí,že Ing.Ivo Přikryl má v inkriminovaném termínu dlouhodobě naplánovanou zahraniční cestu. V tomto případě mohl být omluvný dopis právním zástupcem zaslán ihned, po jeho napsání,to je 12.7.2001.

Dle výsledků šetření KRK RKČR je rozhodnutí předsednictva o udělení důtky bez účasti Ing.Ivo Přikryla,oprávněné.

II.Rozhodnutí o udělení důtky-obsahová část.

Dalším bodem stížnosti je formální část udělení důtky.

V Organizačním řádu RKČR čl.19-Kárná opatření  není uvedeno co musí obsahovat  uděleni kárného opatření. Možnost podat opravný prostředek  je uvedena v čl.19-6. Důvody kárného opatření jsou uvedeny ve zvacím dopisu předsedy RKČR. V oznámení o udělení důtky předsednictvo dále žádá o ukončení kampaně proti  funkcionářům RKČR, což by v  případě dalšího pokračování mělo za následek navržení závažnějšího kárného opatření. Přes výše uvedené důvody je dle běžných zvyklostí obsahová část udělení důtky nedostatečná a KRK RKČR doporučí předsednictvu Její přepracování.

 

III.Zveřejnění udělení důtky na klubovém serveru.

Dalším bodem stížnosti Je zveřejní výsledku Jednání předsednictva RKČR na klubovém serveru.

Organizační řád RKČR neřeší způsob zveřejnění kárných opatření.Dle šetření  došlo ke zveřejnění ve  stejný den,kdy jste jej obdržel doporučenou zásilkou.

IV.Sdělení  finančních výdajů klubu  spojených s touto schůzí předsednictva RKČR.

Celkem bylo vyplaceno 17152,-Kč a  to na cestovních nákladech pro zúčastněných sedm členů předsednictva RKČR.

Dle výsledků šetření byla tato schůze.předsednictva RKČR, svolaná oprávněně.

 

Za KRK RKČR:

MVDr.Lenka Hanušová

Oldřich Cach

 


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)
Mytrix