Kontrolní a revizní komise

Rottweiler klubu ČR

Dne 10.9.2001

 


Klementová Hana
Rokštejnská 317
588 32 Brtnice

Stížnost na postup předsednictva RKČR a postup redakce internetových stránek www.rottweiler,.cz ve věci kárného opatřeni vůči ing.Ivo Přikrylovi. Na základě Stanov RKČR článek 6 bod 1 písm.b) podávám stížnost k KRK RKČR a členské schůzi RKČR:

K výše uvedené stížnosti provedla KRK RKČR šetření a bylo zjištěno,že ve Stanovách RKČR není obsažen č.l.6,na který se ve své stížnosti odvoláváte, k jednotlivým níže uvedeným bodům zaujala stanovisko,které je uvedeno za jednotlivými body.

1/ na předsednictvo RKČR za neoprávněné udělení kárného opatření /důtky/ panu ing.Ivo Přikrylovi, uděleného na mimořádné schůzí předsednictva dne 21.7.2001 v Praze. Odůvodnění: Předsednictvo RKČR při projednáváni výše uvedené záležitosti nerespektovalo čl.6 bod 1 písm. a/,a dále čl.l9 bod 5 Stanov RKČR,a i přes řádnou omluvu výše jmenovaného člena RKČR rozhodlo v jeho nepřítomnosti,

Stanovisko KRK RKČR k bodu 1/ V odůvodnění je uveden čl.6 bod 1 písm.a/ Stanov RKČR. KRK ve Stanovách RKČR nenašla uvedený článek. Dále je v odůvodnění uveden čl.19 bod 5 Stanov RKČR. KRK ve Stanová.ch RKČR nenašla ani tento článek.

2/ na postup redakce internetových stránek www.rottweiler.cz  při zveřejnění tohoto neplatného rozhodnutí dne 27.7.2001 dopoledne tj. před doručením tohoto rozhodnuti dotčenému členu..  

Stanovisko KRK RKČR k bodu 2/ Organizační řád RKČR neřeší způsob zveřejnění kárných opatření. Dle šetření KRK RKČR došlo ke zveřejnění ve stejný den,kdy došlo k doručení doporučenou zásilkou.

3/ Dále podávám stížnost na předsednictvo RKČR za porušení Stanov Rottweiler klubu ČR a to č1.6 bod 1 písm. a/,a dále č1.19 bod 5 Stanov RKČR.  

Stanovisko KRK RKČR k bodu 3/ Jak je již uvedeno shora k bodu 1 stížnosti.Nenašla KRK RKČR uvedené články ve Stanovách RKČR.  

Dále ve své stížnosti uvádíte: Na základě článku 12 hod 2 písm.a/ a článku 9 bod 4 písm. žádám KRK RKČR a členskou schůzi o: Stanovisko KRK RKČR Ve stížnosti není uvedeno na základě,kterého dokumentu žádáte.  

a/prošetření porušování Stanov RKČR předsednictvem RKČR, Stanovisko KRK RKČR. V bodu a/ není uvedeno v čem spočívá porušování Stanov RKČR

b/ vyvození následků vyplývajících z porušení Stanov RKČR bod 5 písm. b/ předsednictvem RKČR, Stanovisko KRK RKČR.Ani v bodu b/ není uvedeno v čem spočívá porušování Stanov RKČR pod bodem 5 písm.b.

c/ prošetření postupu redakce internetových stránek www.rottweiler.cz, Stanovisko KRK RKČR.Z uvedeného bodu není zřejmé  čeho se má týkat postup redakce.

d/ sdělení kdo z členů předsednictva RKČR vydal příkaz /souhlas/ k uveřejnění dokumentu týkajícího se kárného opatřeni vůči ing.Přikrylovi dne 27.7.2001 na internetových stránkách. Šetřením KRK RKČR  bylo zjištěno,že souhlas k uveřejnění dokumentu na internetových stránkach RKČR vydal předseda. RKČR.

     e/ o předloženi vyčíslení finančních nákladů spojených s jednáním předsednictva dne

21.7.2001 v Praze.

Šetřením KRK RKČR bylo zjištěno,že na cestovních nákladech pro sedm členů předsednictva RKČR bylo vyplaceno celkem 17152,-Kč.

Za KRK RKČR:                       

 

                                        MVDr. Lenka Hanušová

                                        Oldřich Cach

 

 

Zpracovala: Klementová Hana