Český kynologický svaz
Disciplinární komise

Disciplinární komise Českého kynologického svazu se sídlem v Praze 7, U Pergamenky 3, PSČ   170 00, tel: 02/8722235, ve složení Ing. Miloslav Kašpar, Miroslav Melichar vydává paní Iloně MUDROVÉ, člence ČKS prostřednictvím Rotvajlerklubu, trvalým bydlištěm Praha 5, Modrá 1978/39, PSČ  155 00 své

 

ROZHODNUTÍ

Ve znění kárného řádu ČKS v části „Kárné opatření“ § 3 odstavec 2), písmeno c)  -  Dočasný zákaz chovatelské činnosti na chovných jedincích, kteří jsou ve vlastnictví Ilony Mudrové,

a to do 31. 3. 2001.

Tento zákaz vstupuje v účinnost dnem doručení tohoto kárného rozhodnutí DK ČKS.

 

Odůvodnění :

  Toto kárné opatření je uloženo na základě prokázaného provinění paní Ilony Mudrové. Toto provinění bylo provedeno zfalšováním neexistující zkoušky z výkonu SchH 1 v certifikátu přihlášky na únorovou MVP v Brně roku 2000 ve třídě pracovní pro svého psa RTW KUBO „JAILBIRDS“ Mra-Zus. ČKS takové potvrzení o vykonané zkoušce SchH 1 nikdy nevydal, což bylo ověřeno na sekretariátu ČKS na kopii výsledkové listiny z inkriminovaných zkoušek a je přílohou důkazních materiálů k tomuto provinění. Paní Ilona Mudrová byla přizvána k jednání DK ČKS dne 22. 6. 2000 na sekretariát ČKS, aby své provinění vysvětlila a  odůvodnila. Paní Ilona Mudrová svou vinu přiznává a svého provinění lituje. Na svou obhajobu uvádí, že se jí lepí smůla na paty a prozatím se jí nepodařilo vyprodukovat ani jedno štěně. V současné době má fenku, u které tento předpoklad je a chtěla pro svůj chov využít výše jmenovaného psa.

DK ČKS rozhodla o zákazu chovatelské činnosti pro paní Ilonu Mudrovou, protože jmenovaná věděla o podobném provinění a jeho důsledcích a přesto ke zfalšování údaje o zkoušce SchH 1 přistoupila.

 

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat písemným podáním k Disciplinární komisi ČKS v jeho sídle, Praha 7, U Pergamenky 3, do 15ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno na poště, nebo do protokolu, nebo předáno v písemné formě na sekretariátu ČKS v jeho sídle. Včas podané odvolání nemá odkladný účinek.

V Praze dne 22. 6. 2000 

Za DK ČKS :                         

Ing. Miloslav Kašpar
Miroslav Melichar

 

Rozhodnutí DK ČKS převzala paní Ilona Mudrová dne 22. 6. 2000 a vzdává se odvolání k tomuto rozhodnutí, což stvrzuje svým podpisem.


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)