Vnitřní předpis č. 8 o posuzování dysplazie loketních kloubů u psů.

I.Definice pojmů:

1) Zhotovit rtg snímek loketních kloubů psa pro posouzení dysplazie kloubů loketních k získání podkladů pro potřeby chovu (déle jen zhotovit rtg snímek pro posouzení na DKL) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který má k dispozici rtg pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný snímek (dále jen zhotovitel).

2) Posoudit rtg snímek loketních kloubů psa na dysplazii kloubů loketních k získání podkladů pro potřeby chovu na základě smlouvy s chovatelským klubem (dále jen posoudit rtg snímek na.DKL) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky, který má osvědčení pro posuzovatele DKK a DKL a je zapsán do seznamu specialistů na posuzováni dysplazie kyčelních kloubů a dysplazie loketních kloubů, vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR (dále jen posuzovatel).

3) Podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele DKK a DKL je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů ortopedických vad Komory veterinárních lékařů ČR.

4) Posuzovatele se sdružují do Klubu posuzovatelů ortopedických vad KVL ČR a volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování ortopedických vad, komisi odvolací a komisi zkušební.

II.Náležitosti rtg snímku:

1) Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a kontrastní.

2) Projekčně správným snímkem v mediolaterální projekci ve flexi se rozumí, že úhel mezi radiem a humerem je přibližně 45o a kondyly humeru se překrývají. Projekčně správným snímkem v kraniokaudální projekci v pronaci 15o se rozumí, že loketní kloub je zobrazen v kraniokaudální projekci se současnou rotaci končetiny o 15o do
pronace. Loketní klouby musí být snímkovány na kazetu formátu 30 x 40 cm nebo 24 x 30 cm. Na jeden rtg
snímek je možno zobrazit l nebo 2 projekce. Podmínkou je, že na každé projekci musí být zachycená alespoň distální třetina humeru a proximální třetina antebrachia.

3) Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo (případně číslo mikročipu)a musí být označena pravá končetina (Dx,P). V horním rohu snímku na pravé straně musí být popis, ve kterém je uvedena adresa zhotovitele, darům zhotovení snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovná stanice) a jméno a adresa majitele psa.

III.Zhotovitel rtg snímku je povinen:

1) Před zhotovením rtg snímku pro posouzení na DKL zkontrolovat tetovací číslo psa popř. identifikační číslo mikročipu. Je nepřípustné zhotovovat rtg snímek pro posouzení na DKL u psů s nečitelným tetovacím číslem, nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.

2) Ujistit se, že psovi již dříve nebyl zhotoven rtg snímek pro posouzení na DKL . Opakované zhotovení rtg snímku pro posouzení na DKL v takovém případě je nepřípustné. Opakovaně může zhotovitel zhotovit rtg snímek pro posouzení na DKL u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení.

3) Vyplnit formulář "potvrzení o rtg vyšetření na DKL" a potvrdit ho. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.

4) Při zhotovováni rtg snímku položit ke každé končetině sestavu olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla (popř. čísla mikročipu) a strany psa. Tuto sestavuje nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa.

5) Po exponování snímku ho vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven. Pokud rtg snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový. Pokud je rtg snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadřovat se o nálezu DKL je nepřípustné.

6) Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení rtg snímku, a to tak, že do kolonky "ostatní" nebo "veterinární záznamy" napíše datum, zkratku "RTG DKL", podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.

7) Zhotovený rtg snímek s přiloženým formulářem potvrzeni se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení.

8) Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový rtg snímek pro posouzení na DKL. Při opakovaném zhotovení rtg snímku pro posouzeni na DKL informovat majitele psa, z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. Opakované zhotovení rtg snímku potvrdit opět do průkazu původu psa tak, že do kolonky "ostatní" nebo "veterinární záznamy" napíše datum, záznam "OPAKOVANÉ RTG DKL NA ŽÁDOST POSUZOVATELE", podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem Vyplnit znovu formulář potvrzení (ve 4 provedeních) a poslat je spolu se snímkem posuzovateli.

 

Vnitřní předpis č.8 - posuzování DKL

platí od 1.1.2002


Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)