Vnitřní předpis Komory veterinárních lékařů České Republiky o postupu při
posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů.

I.
Definice pojmů:


1. Rtg snímek kyčelních kloubů psa pro posouzení dysplazie kyčelních kloubů je oprávněn zhotovit pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který má k dispozici rtg pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný snímek (dále jen zhotovitel).
2. Rtg snímek kyčelních kloubů psa je oprávněn posoudit na DKK pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky, který má osvědčení pro posuzovatele DKK a DKL a je zapsán do seznamu specialistů na posuzování dysplazie kyčelních kloubu, vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR (dále jen posuzovatel).
3. Podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele DKK a DKL je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů DKK a DKL Komory veterinárních lékařů ČR.
4. Posuzovatelé se sdružují do Klubu posuzovatelů DKK a DKL KVL ČR a volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování DKK, komisi odvolací a komisi zkušební.

 

II.
Náležitosti rtg snímku:


1.Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a kontrastní. Při zhotovení snímku musí být použita sekundární clona.
2. Projekčně správným snímkem se rozumí, že pes je snímkován ve fixačním zařízení (lůžko na průřezu tvaru V, umožňující idealní umístění psa do hřbetní polohy) v extenzní ventrodorzální projekci na kazetu formátu 30 x 40 cm. Na snímku musí být zachycená celá pánev a stehenní kosti včetně kolenních kloubů. Dále musí být projekce symetrická, tj. osa pánve a osy obou stehenních kostí musí být rovnoběžné, průměty těl kostí kyčelních musí být stejně široké, ucpané otvory se musí zobrazit symetricky, čéšky musí být zobrazeny v podelných osách kostí stehenních a spojnice sezamských kostí musí protínat čéšky.
3. Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku u pravé končetiny psa z laterální strany naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo (případně číslo mikročipu)a symboly pro označení pravé strany (Dx,P). V horním rohu snímku na pravé straně psa musí být popis, ve kterém je uvedena adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jmeno a chovná stanice) a jméno a adresa majitele psa.

 

III.
Zhotovitel rtg snímku je povinen:


1. Před zhotovením rtg snímku kyčelních kloubů zkontrolovat tetovací číslo psa popř. identifikační číslo mikročipu. Je nepřípustné zhotovovat rtg snímek kyčelních kloubů pro posouzení na DKK u psů s nečitelným tetovacím číslem, nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.
2. Ujistit se, že pes již dříve nebyl rtg vyšetřován na dysplazii kyčelních kloubů. Opakované rtg vyšetření psa na DKK je nepřípustné. Opakovaně může zhotovitel rtg vyšetřit psa na DKK na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení.
3. Vyplnit formulář “potvrzení o rtg vyšetření na DKK” a potvrdit ho. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.
4. Zhotovovat rtg snímek kyčelních kloubů psa v hluboké sedaci nebo v celkovém úplném znecitlivění tak, aby bylo dosaženo dostatečné myorelaxace. Při zhotovování snímku je nutné umístit psa do fixačního zařízení, k jeho pravé pánevní končetině položit obráceně sestavu olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla a strany psa. Tuto sestavu je nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa.
5. Po exponování snímku ho vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven. Pokud rtg snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový. Pokud je rtg snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadřovat se o nálezu DKK je nepřípustné.
6. Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení rtg snímku, a to tak, že do kolonky “ostatní” nebo “veterinární záznamy” napíše datum, zkratku “RTG DKK”, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a telefonním číslem. (V případě, že se jedná o opakované zhotovení snímku na žádost posuzovatele, napíše do průkazu původu “opakované rtg dkk na žádost posuzovatele”.)
7. Zhotovený rtg snímek s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení.
8. Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový rtg snímek kyčelních
kloubů psa pro posouzení DKK. Při zhotovení opakovaného snímku informovat majitele psa, z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. Zhotovení opakovaného snímku potvrdit opět do průkazu původu psa tak, že do kolonky “ostatní” nebo “veterinární záznamy” napíše datum, záznam “OPAKOVANÉ RTG DKK NA ŽÁDOST POSUZOVATELE”, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a telefonním číslem. Vyplnit znovu formulář potvrzení (ve 4 provedeních a poslat je spolu se snímkem posuzovateli).

 

IV.
Posuzovatel je povinen:


1. Evidovat každý doručený snímek na posouzení na DKK. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identifikace
správný.
2. Pokud je snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele písemně, aby zhotovil snímek nový. V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek nový, posuzovatel vyzve písemně majitele psa, aby si nechal snímek zhotovit znovu u zhotovitele dle vlastního výběru. Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel pořídit opakovaný snímek kyčelních kloubů psa na DKK.
3. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení,snímek posoudí do 14 dnů od doručení, výsledek zaznamená do formuláře potvrzení, orginál a jednu kopii tohoto potvrzení zašle doporučeně majiteli psa, druhou kopii zašle chovatelskému klubu a třetí kopii archivuje spolu s rtg snímkem. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.
4. Je povinen archivovat rtg snímek jako součást své zdravotní dokumentace zvířete po dobu deseti let. Tento snímek není možné vydat majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.
5. Vydat rtg snímek odvolací komisi v případě odvolání proti výsledku posouzení a učinit o tom ve zdravotní dokumentaci záznam.
6. Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval DKK u plemene jehož jedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci.

V.
Odvolání proti výsledku posouzení:


1. V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k předsedovi odvolací komise. Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu dysplazie kyčelních kloubů příslušného psa. V případě, že odvolatel lhůtu nedodrží, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat. Odvolatel musí v odvolání uvést konkrétně proti čemu se odvolává a musí navrhnout rozhodnutí odvolací komise.
2. Odvolatel na základě výzvy předsedy odvolací komise je povinen uhradit kauci 5000,- Kč na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.
3. Na základě včas podaného odvolání při splnění poplatkové povinnosti si odvolací komise vyžádá od posuzovatele původní rtg snímek kyčelních kloubů.
4. Na rentgenologickém pracovišti Kliniky chirurgie a ortopedie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně bude zhotoven na náklady odvolatele nový rtg snímek kyčelních kloubů psa. Při zhotovení snímku bude přítomen pověřený člen odvolací komise, který ověří totožnost zvířete a správné provedení snímku.
5. Nový rtg snímek bude posouzen odvolací komisí za přítomnosti minimálně tří jejich členů. Při jednání komise má posuzovatel právo být přítomen a vyjádřit se k celé záležitosti. V případě, že odvolací komise shledá nezbytnost účasti posuzovatele při jednání, je povinen se k jednání dostavit. Při podezření na záměnu vyšetřovaného zvířete přizve odvolací komise k jednání poradce chovu příslušného plemene.
6. Na základě nového posouzení rtg snímků odvolací komise stanoví stupeň DKK a vydá rozhodnutí, ve kterém
a) vyhoví podanému odvolání jako odůvodněnému
b) odvolání zamítne jako nedůvodné
7. V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, bude odvolateli vrácena kauce 5000,- Kč a náklady na činnost odvolací komise uhradí posuzovatel. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená kauce propadá a bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů DKK a DKL.
8) Odůvodněným odvoláním se rozumí:
a) Souhlasné stanovisko odvolací komise s odvolatelem ve smyslu navrhovaného nižšího respektive vyššího stupně DKK, než byl stanoven při původním posouzení posuzovatelem.
V případě, že odvolatel prokáže v odvolacím řízení, že došlo k záměně rtg snímku kyčelních kloubů jeho psa s jiným psem, a nebude-li na rtg snímku naexponována sestava olověných písmen a číslic označujících plemeno, tetovací číslo nebo číslo mikročipu a pravou stranu psa, nebo nebude-li tato naexponováná sestava odpovídat údajům uvedeným v přiložené dokumentaci.

Připravil: Ivo Přikryl

Zpracovala: Klementová Hana