Vývojová onemocnění končetinového skeletu
MVDr Karel Čoudek

Část 1- Dysplazie loketního skeletu

V poslední době zvýšená migrace zvířat v souvislosti s prodejem do zahraničí uvedla do popředí diskusí problematiku dysplazie loketního kloubu.

Jedná se o onemocnění projevující se poruchou souběžnosti kloubních ploch,vznikající jako následek některých  vývojových anomálií postihujících zejména kosti předloktí.Výsledkem těchto poškození je snížení stability kloubu,zvýšené zatížení chrupavčitých,vazovitých a kostních struktur vedoucí k rozvoji sekundárních artrotických změn.

Loketní kloub je anatomicky poměrně složitou strukturou,silné postraní vazy,odstupy a úpony svalů spolu s válcovitou úpravou kloubních ploch omezují téměř zcela postranní pohyby.Je tedy loket výhradně kloubem střídavým,který umožňuje pouze ohyb a natažení.Kloubní plochy tvoří kladka kosti ramenní,mělký žlab kosti vřetenní a hladký zářez kosti loketní.Loketní kost pak značně převyšuje svým okovcem sousední kost vřetenní,se kterou je pevně spojena a jejich kloubní plochy přechází plynule jedna v druhou.Vývoj kosti předloktí je ukončen přibližně do jednoho roku stáří,vyjímkou je uzavření růstové chrupavky mezi okovcem a jeho 74ankoneálním výběžkem mezi 4-6 měsícem stáří. 

Možné příčiny dysplazie loketního kloubu  
 
Izolovaný processus ankoneus
- onemocnění postihující převážně střední a velká plemena psů,většinou rychle rostoucí jedince,byla zjištěna i určitá plemenná predispozice.Po zkostnatění růstové chrupavky se proc.ankoneus stává trvalou součástí okovce a zajišťuje nemalou měrou stabilitu loketního kloubu.Z dosud neznámých příčin (jednou teorií vzniku je osteochondroza,druhou je mechanický stres způsobený nestejnoměrným růstem kostí předloktí a následný tlak kladky kosti ramenní na anconeus)může dojít k odloučení výběžku v místě chrupavky,který pak dráždí uvnitř kloubní dutiny,případně se může zpětně přihojit,ovšem zpravidla v chybné pozici.Rentgenologický nález přetrvávající linie mezi okovcem a ankoneálním výběžkem kolem pátého měsíce nutno brát za podezřelý,asi od šestého měsíce je jasným příznakem nespojení.

Fragmentovaný processus coronoideus - odlomení postranního výběžku loketní kosti. Nejčastěji bývá postižen výběžek vnitřní a k jeho odlomení dochází následkem stejných příčin jako výše uvedené onemocnění.Postihuje střední a velká plemena psů ve věku  4 - 10 měsíců stáří, většinou rychle rostoucí jedince. Výsledkem jsou opět artrotické změny.

Disproporce v růstu kostí předloktí nebo předčasné uzavření růstové zóny ulny - 
( jako následek různých infekčních, traumatických, ale i jiných onemocnění kostí ) vedoucí k inkongruenci kloubních ploch, instabilitě, mechanickému poškozování chrupavek se všemi důsledky ( artróza )

Prostá inkongruence kloubních ploch, která je způsobena spíše volnějším kloubním pouzdrem než defekty na kostech


Ve všech případech jsou klinické příznaky obdobné, zahrnují různě výrazné kulhání, bolestivost, otok, omezení pohybového úhlu v kloubu, zaujímání nepřirozených postojů. Pasivní pohyby v kloubu jsou bolestivé, někdy s patrnou krepitací.

Veškeré změny jsou rentgenologicky prokazatelné a je vypracován mezinárodní vyšetřovací program, v jehož rámci jsou stupně artrózy lokte zaznamenávány na úředně přijatelné osvědčení. Podmínkou pro RTG vyšetření je minimální věk 12 měsíců ,  trvalé označení zvířete identifikační značkou. Snímek musí být pořízen ve flexní mediolaterální projekci, kdy končetina svírá v lokti úhel cca 45 stupňů, s označením markrů stran, identifikační značkou se zkratkou plemene. Pro přesné zhodnocení abnormalit jsou však potřebné doplňující projekce. Rentgenologické vyšetření zhodnocuje maximální velikost viditelných osteofytů  ( v mm ) a jakoukoli primární kloubní patologii.

Preventivní rentgenologická diagnostika  dysplazie loketního kloubu u nás není zatím prováděna, ale některé chovatelské kluby uvažují o jejím zahrnutí do selekčního programu.

Léčebně je nejdůležitější včasné odhalení. Ve většině případů je nutná chirurgická léčba - korektura deformit kostí, vyjmutí volných kostních součástí, které mírní rozvíjející se artrózu. Konzervativní terapie spočívá pak v aplikaci chondroprotektiv, antirevmatik, protizánětlivých a bolest tišících prostředků.


Schéma pro posouzení dysplazie loketního kloubu

Stupně:

0 normální loketní kloub bez abnormalit
1 mírná artróza, formace osteofytů, které nejsou širší než 2 mm, skleróza subchondriální kosti, inkongruence kloubních ploch
2 střední artróza, formace osteofytů od 2 - 5 mm
3 těžká artróza, osteofyty širší než 5 mm, zřejmá fragmentace processus koronoideus, izolovaný processus ankoneus. Psi, kteří byli léčeni chirurgicky pro vývojové vady loketního kloubu, by měli být posouzeni jako stupeň 3

Zaslala: Damaskinosová Marie

Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)