Pan Ing. Ivo Přikryl 
Jamborova 25 
615 00 Brno

V Pardubicích 25.7.2001 

 

Věc: UDĚLENÍ DŮTKY

Vážený pane Přikryl,

z podnětu KRK zasílám vyrozumění o udělení důtky v právně přijatelnější formě. Jelikož se mění pouze forma a ne obsah, zůstává původní datum.

Předsednictvo RKČR rozhodlo na své mimořádné schůzi dne 21.7.2001 v Praze, dle organizačního dokumentu čl. 19-1b o udělení důtky, Vaší osobě. 

Hlasování proběhlo takto: 
přítomno 7 členů předsednictva 
pro 7 hlasů 
proti 0 
zdržel se 0

Důtka Vám byla udělena za porušování základní etiky, které je spatřováno v poškozování dobrého jména klubu a porušení autorských práv ke znaku klubu. Jednání jmény členů klubu bez jejich souhlasu, manipulace s texty (vytrhávání z kontextu), distribuce klubového časopisu za úplatu, bez souhlasu předsednictva, zveřejňování příspěvků členů, přes jejich výslovný zákaz, zneužití adres členů klubu a další stížnosti a připomínky členů klubu. Dále Vás předsednictvo RKČR opakovaně žádá o okamžité ukončení kampaně proti funkcionářům RKČR. V opačném případě bude předsednictvo nuceno přistoupit k navržení závažnějšího kárného opatření. Proti rozhodnutí předsednictva je možno podat do 3 týdnů odvolání, a to: a) ke kontrolní a revizní komisi b) k členské schůzi

V obou případech se odvolání zasílá doporučenou zásilkou předsedovi KRK, případně předsedovi klubu. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

S pozdravem

Nosek Milan 
předseda RKČR

Zpracovala: Klementová Hana